Spis treści

ROZDZIAŁ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DANE KONTAKTOWE:

2. DEFINICJE:

3. WYMAGANIA TECHNICZNE

4. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY CUD369

5. ZAWIERANIE UMÓW – INFORMACJE OGÓLNE

6. OPINIE

 

ROZDZIAŁ 2 – NIEODPŁATNE USŁUGI ELEKTRONICZNE, W TYM CUDOWNE KONTO

1. NIEODPŁATNE USŁUGI ELEKTRONICZNE

2. ZAŁOŻENIE CUDOWNEGO KONTA

3. BLOKADA CUDOWNEGO KONTA

4. USUNIĘCIE CUDOWNEGO KONTA

 

ROZDZIAŁ 3 – ZAKUP TOWARÓW, USŁUG ORAZ DOSTĘP DO TREŚCI CYFROWYCH

1. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

2. CENA I METODY PŁATNOŚCI

3. DOSTAWA I KOSZTY DOSTAWY TOWARÓW

4. DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH

5. REALIZACJA ZAMÓWIENIA NA USŁUGI (w tym e-konsultacje lub Warsztaty).

 

ROZDZIAŁ 4 – ZAKUP DOSTĘPU DO TREŚCI CYFROWYCH W RAMACH PLATFORMY – ABONAMENT

1. ZAKUP ABONAMENTU

2. REALIZACJA ZAMÓWIENIA NA ABONAMENT

3. OKRES ABONAMENTU – CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE

4. OKRES PRÓBNY

5. OPŁATY ABONAMENTOWE i PŁATNOŚCI

6. DOSTĘPNOŚĆ I ZMIANY TREŚCI CYFROWYCH

7. DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI

 

ROZDZIAŁ 5 – DOSTĘPNOŚĆ PLATFORMY

 

ROZDZIAŁ 6 – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

ROZDZIAŁ 7 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ

3. ROZLICZENIA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA LUB PNPK

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON – KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 

ROZDZIAŁ 8 – REKLAMACJE I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

1. REKLAMACJA

2. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW:

 

ROZDZIAŁ 9 – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I DANE OSOBOWE

1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

2. DANE OSOBOWE:

 

ROZDZIAŁ 10 – ZMIANA REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

ROZDZIAŁ 1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE I DANE KONTAKTOWE:
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy CUD369, w szczególności wzajemne prawa i obowiązki stron, zasady nabywania za pośrednictwem Platformy CUD369 Towarów, dostępu do Treści cyfrowych lub świadczenia Usług, jak równie dokonywania zwrotów, czy korzystania z prawa odstąpienia oraz odpowiedzialność z tytułu zgodności Towaru lub Treści cyfrowe/Usługi cyfrowej z Umową.
   2. Platforma internetowa CUD369 dostępna jest pod adresem: www.cud369.pl i jest udostępniana przez firmę Agata Gajda-Stępniak, NIP 9491712096, REGON 386125053, ul. Borkowska 27C/36, 30-438 Kraków.
   3. Z właścicielem CUD369 można skontaktować się:
    – elektronicznie: agata@cud369.com a w sprawach takich jak reklamacje czy skargi na adres: reklamacja@cud369.com
    – telefonicznie: 505 181 589
   1. CUD369 wyznaczył elektroniczny punkt kontaktowy dla organów państw członkowskich, Komisji, Rady Usług Cyfrowych oraz odbiorców usług oferowanych w ramach CUD369: kontakt@cud369.com. Z CUD369 możesz kontaktować się w języku polskim, angielskim.

 

 1. DEFINICJE:
  Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom nadane zostało następujące znaczenie:
CUD369/

Sprzedawca/Usługodawca

 

Agata Gajda-Stępniak, NIP 9491712096, REGON 386125053, ul.  Borkowska 27C/36, 30-438 Kraków,

 

Platforma Platforma internetowa dostępna pod adresem www.cud369.com,
Użytkownik każda osoba korzystająca z Platformy CUD369, w szczególności będąca Klientem,
Platforma Platforma internetowa dostępna pod adresem www.cud369.com,
Ekspert Podmiot zewnętrzny, będący autorem Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, który w szczególności może realizować Usługi oferowane w ramach Platformy,
Klient osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca transakcji w ramach Platformy CUD369,
Konsument osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,
PNPK lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta

 

osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
CUDowne konto jedna z Usług elektronicznych, czyli funkcjonalność Platformy CUD369 wymagająca dokonania rejestracji na Platformie CUD369 i podania danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym oraz zaakceptowania Regulaminu,
Zamówienie zamówienie składane przez Klienta za pośrednictwem Platformy na Produkty; w treści zamówienia wskazana zostaje Cena (w przypadku zamawiania większej ilości Produktów także łączna Cena), miejsce dostawy Produktu oraz dane Klienta. Zamówienie stanowi ofertę Klienta zawarcia z CUD369 Umowy określonej w treści Zamówienia, za Cenę,
Cena kwota jaką Klient jest zobowiązany uiścić za dany Produkt, wysokość Ceny jest prezentowana każdorazowo na karcie danego Produktu,
Produkt Towary, Treści lub Usługi oferowane do sprzedaży lub udostępniane lub świadczone Klientom w ramach Platformy CUD369
Towar Rzecz ruchoma, oferowana do sprzedaży w ramach Platformy CUD369,
Konsultacje online Usługa świadczona przez Eksperta, polegająca na rezerwacji terminu konsultacji w ciągu 7 dni od dnia zakupu w celu odbycia jednorazowej konsultacji online z jednym z Ekspertów Platformy, szczegółowe informacje o konsultacji dostępne są na karcie Produktu,
Warsztaty Usługa świadczona przez Eksperta, polegająca na rezerwacji miejsca na Warsztacie w celu wzięcia udziału online w Warsztacie, szczegółowe informacje o tematyce Warsztatu, terminie lub innych istotnych cechach są wskazywany na karcie produktu,
Treść cyfrowa dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej,
Usługa cyfrowa Usługa umożliwiająca wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, lub wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników Usługi Cyfrowej; inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej,
Abonament odpłatny dostęp do Treści cyfrowych udostępnianych w ramach Platformy przez Okres Abonamentowy, w ramach Abonamentu CUD369 może oferować także Dodatkowe funkcjonalności, Abonament ma zawsze charakter autoodnawialny,
Okres Abonamentowy czas oznaczony, w czasie, którego Klient może korzystać z Treści cyfrowych lub Dodatkowych funkcjonalności,
Opłata Abonamentowa opłata jaką Klient jest zobowiązany zapłacić za dostęp do Treści cyfrowych w ramach Abonamentu,
Dodatkowe funkcjonalności Możliwość korzystania przez Klienta z dodatkowych zasobów lub funkcjonalności Platformy, nie będącymi Treściami cyfrowymi, dotyczy to w szczególności Części społecznościowej lub innych dodatkowych Usług; bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów,
Umowa umowa sprzedaży Towarów lub/i umowa o dostarczenie Treści cyfrowych lub/i umowa o świadczenie Usług cyfrowych lub/i umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – o ile zostały zawarte na odległość za pośrednictwem Platformy CUD369,
Część społecznościowa dodatkowa funkcjonalność, pozwalająca Klientom, którzy nabyli Abonament na interakcje z innymi Klientami lub Ekspertami, wymianę myśli, zadawanie pytań,
Usługi elektroniczne usługi świadczone przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy CUD369, w szczególności CUDLetter, Formularz kontaktowy, Cudowny podcast, Cudowny blog,
Usługi Usługi Cyfrowe lub Usługi elektroniczne jakie są świadczone w ramach Platformy,
CUDLetter Usługa elektroniczna, świadczona przez CUD369 polegająca na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych, marketingowych lub innych o podobnym charakterze,
Formularz kontaktowy Usługa elektroniczna, świadczona przez CUD369 umożliwiająca Użytkownikom kontakt z CUD369, w szczególności formularz Wyślij zapytanie lub Dołącz do nas,
Ustawa o prawach konsumenta ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. z późniejszymi zmianami,
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. z późniejszymi zmianami,
Regulamin niniejszy dokument.

 

 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
  1. W celu korzystania z Platformy CUD369, w tym Usług elektronicznych Klient powinien spełnić następujące, minimalne warunki techniczne:
   1. posiadać dostęp do komputera lub innego urządzenia mobilnego (telefon, tablet),
   2. korzystać z urządzeń podłączonych do sieci Internet,
   3. korzystać z którejkolwiek z dostępnych przeglądarek internetowych w zaktualizowanej wersji, umożliwiającej przeglądanie stron internetowych,
   4. korzystać z adresu elektronicznego – adresu e-mail.
   5. posiadać aktywne konto na Platformie Discord
  2. CUD369 informuje, iż niespełnienie powyższych zaleceń może powodować ograniczenia lub utrudniania w korzystaniu z Platformy CUD369 lub niektórych jego funkcjonalności.Dodatkowo niektóre funkcjonalności, np. Część społecznościowa wymagać może posiadania konta u zewnętrznych dostawców (w szczególności na Platformie Discord) – brak założenia konta będzie równoznaczny z rezygnacją z możliwości korzystania z usług dodatkowych.
  3. Użytkownik powinien zwrócić uwagę na to, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może być związane z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. W związku z tym każdy Użytkownik zobowiązany jest stosować we własnym zakresie środki techniczne, które będą ograniczać lub niwelować wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności poprzez korzystanie z oprogramowania antywirusowego

 

 1. ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY CUD369
  1. Platforma CUD369 ma charakter edukacyjny i umożliwia korzystanie z treści, w tym Treści cyfrowych lub Usług, które co do zasady poświęcone są obszarom takim jak Ciało, Dusza i Umysł.
  2. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, a w szczególności przed zawarciem Umowy
   w ramach Platformy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego treść.
  3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem Umowy, w szczególności na stronie głównej Platformy, jak również w procesie zakładania CUDownego konta lub składania Zamówienia.
  4. Wszelkie treści publikowane w ramach Platformy (w tym treści odpłatne) mają charakter edukacyjny i ogólny, w szczególności nie stanowią i nie zastępują indywidualnych porad specjalistów, w tym porad o charakterze medycznym. Użytkownik zobowiązany jest dopasować treści, z których korzysta lub Produkty które kupuje w ramach Platformy do jego indywidualnych, cech, predyspozycji, potrzeb, ogólnego stanu zdrowia, kondycji i możliwości fizycznych, jak również umiejętności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik winien dokonać konsultacji ze specjalistą przed dokonaniem zakupu jakiegokolwiek Produktu, w szczególności, jeśli chodzi o treści obejmujące aktywności fizyczne. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości w trakcie korzystania z Produktu, w tym dotyczących stanu zdrowia, wystąpienia dolegliwości bólowych lub innych niepokojących Użytkownika okoliczności związanych z jego stanem zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego należy niezwłocznie skonsultować się ze specjalistą, np. lekarzem, psychologiem, psychoterapeutą.Produkty i Usługi udostępniane przez Platformę nie stanowią porad medycznych i w żadnym wypadku nie mogą i nie zastępują konsultacji z lekarzem specjalistom.
  5. Platforma CUD369 przeznaczona jest dla pełnoletnich Użytkowników, co oznacza, że zabronione jest korzystanie z niej przez osoby, które nie ukończyły 18 roku życia,
   w szczególności dotyczy to zakładania CUDownego konta oraz zawierania Umów w ramach Platformy CUD369. Całkowitą odpowiedzialność względem CUD369 za działania lub zaniechania niepełnoletnich dzieci ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.
  6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Platformy CUD369, w tym oferowanych Usług, w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.
  7. Zabronione jest udostępnianie loginu, hasła lub udostępnianie CUDownego konta osobom trzecim.
  8. Użytkownik winien mieć na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej CUD369 oraz osób trzecich, w szczególności Ekspertów.
  9. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  10. Awarie lub problemy w dostępie do Platformy powinny być zgłaszane na adresy kontaktowe podane na Platformie, CUD369 dokłada wszelkich starań, aby awarie lub przerwy w dostępie usuwać możliwie najszybciej, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania awarii i rzeczywiste i obiektywne możliwości usunięcia.

 

 1. ZAWIERANIE UMÓW – INFORMACJE OGÓLNE
  1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o zawarciu Umowy, Użytkownik powinien przez to rozumieć zawarcie określonej Umowy, której treść uzależniona jest od przedmiotu Umowy, w przypadku:
   1. Towaru – Użytkownik zawiera z CUD369 umowę sprzedaży Towaru;
   2. Treści cyfrowej – Użytkownik zawiera z CUD369 umowę o dostarczenie Treści cyfrowej;
   3. Usługi cyfrowej – Użytkownik zawiera z CUD369 umowę o świadczenie Usługi cyfrowej;
   4. Usługi elektronicznej – Użytkownik zawiera z CUD369 umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  2. Szczegółowe zasady zawierania Umów, treści, dostawy, realizacji, przysługujących praw zostały uregulowane w Regulaminie.
  3. W przypadku Umów o świadczenie Usług, CUD369 świadczy Usługi ze starannością wymaganą w stosunku do tego rodzaju świadczeń, z uwzględnieniem ich profesjonalnego charakteru.
  4. W przypadku Konsultacji online lub Warsztatów Usługa może być świadczona na podstawie materiałów, informacji lub innych treści przekazywanych przez Klienta. W takim przypadku CUD369 nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, zgodność z prawdą, adekwatność takich materiałów. CUD369 nie odpowiada za ewentualne błędy, zaniedbania i pominięcia w przedstawianiu okoliczności sprawy, której dotyczy Konsultacji online i materiałów, w tym dokumentów, leżące po stronie Klienta.
  5. Usługi lub Treści cyfrowe są udostępniane Klientom niezwłocznie po zawarciu Umowy i dokonaniu płatności z wykorzystaniem CUDownego konta wiadomości e-mail lub innych wskazanych w Regulaminie środków porozumiewania się na odległość.

 

 

 1. OPINIE
  1. Opinie publikowane w serwisie pochodzą od osób, które korzystają lub korzystały z Produktów oferowanych w ramach Platformy lub od osób, które współpracowały z Ekspertami również poza Platformą. CUD369 dokłada wszelkich starań, aby opinie pokazywały rzeczywisty obraz i jakość świadczonych usług lub oferowanych Produktów, jak również kwalifikacji i kompetencji Ekspertów.
  2. CUD 369 stosuje mechanizm weryfikacji opinii, polegający na tym, że publikowane opinie pochodzą od osób, które wyraziły na to zgodę, a jednocześnie były/są Użytkownikami Platformy lub klientami poszczególnych Ekspertów poza Platformą.
  3. CUD 369 nie pobiera żadnego wynagrodzenia, nie daje rabatów z tytułu wystawienia opinii, nie stosuje też żadnych mechanizmów marketingowych mających na celu pozyskanie nierzetelnych lub nieprawdziwych opinii, w szczególności pochodzących od osób, które nie były Klientami Platformy lub Ekspertów.

 

ROZDZIAŁ 2 – NIEODPŁATNE USŁUGI ELEKTRONICZNE, W TYM CUDOWNE KONTO

 1. NIEODPŁATNE USŁUGI ELEKTRONICZNE
  1. W ramach Platformy CUD 369 CUD369 oferuje Klientom możliwość korzystania z następujących Usług elektronicznych nieodpłatnie:
   1. Zakładanie i prowadzenie CUDownego konta:
    Usługa polega na nieodpłatnym umożliwieniu Klientom zakładania i posiadania konta Klienta w Sklepie internetowym (CUDowne konto). CUDowne konto pozwala na korzystanie przez Klienta z funkcjonalności Platformy w postaci: przechowywania danych Klienta, w tym adres do dostawy, dostępu do Treści lub usług cyfrowych w ramach Abonamentu lub zakupu jednorazowego. Usługa jest świadczona od momentu utworzenia CUDownego konta aktywacji za pośrednictwem przesłanego przez CUD369 linku aktywacyjnego do momentu wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez CUD369 lub Klienta. Szczegółowe zasady świadczenia tej usługi opisane zostały poniżej w pkt 2-4.
   2. Formularz kontaktowy Wyślij zapytanie
    Usługa polega na nieodpłatnym udostępnieniu Użytkownikom Formularza kontaktowego za pośrednictwem, którego możliwe jest skontaktowanie się z CUD369, w tym zadawanie pytań. Usługa świadczona jest od momentu rozpoczęcia składania zapytania lub nawiązania kontaktu z CUD369 za pomocą Formularza do momentu wysłania zapytania lub przerwania tego procesu przez Użytkownika; w celu skorzystania z usługi – użytkownik wypełnia wszystkie pola formularza oraz nasika przycisk „wyślij zapytanie”.
   3. CUDLetter
    Usługa polega na możliwości nieodpłatnego otrzymywania od CUD369 informacji marketingowych i handlowych na wskazany w procesie rejestracji do CUDLettera adres. Szczegółowe zasady dotyczące CUDLetter’a można znaleźć w Regulaminie CUDLettera.
   4. Cudowne podcasty
    Usługa polega na możliwości nieodpłatnego słuchania podcastów udostępnianych w ramach Platformy CUD369, usługa realizowana jest od momentu rozpoczęcia odtwarzania danego podcastu o czasu zakończenia; zakres, ilość i treść udostępnianych w ramach Platformy CUD 369 podcastów może ulegać zmianie, w zależności od decyzji CUD369.
   5. Cudowny blog
    Usługa polega na możliwości nieopłatnego dostępu do artykułów publikowanych w zakładce Blog; usługa realizowana jest od momentu przejścia przez użytkownika do zakładki Blog do momentu jej zamknięcia; zakres, ilość i treść udostępnianych w ramach Platformy CUD 369 wpisów blogowych, artykułów może ulegać zmianie, w zależności od decyzji CUD369.
   6. Formularz kontaktowy Współpraca
    Usługa polega na nieodpłatnym udostępnieniu Użytkownikom formularza kontaktowego dla osób zainteresowanych współpracą z CUD369 za pośrednictwem, którego możliwe jest skontaktowanie się z CUD369 poprzez podanie wskazanych tam danych, dzięki temu CUD369 może skontaktować się z potencjalnym współpracownikiem. Usługa świadczona jest od momentu rozpoczęcia składania zapytania lub nawiązania kontaktu z CUD369 za pomocą formularza do momentu wysłania zapytania lub przerwania tego procesu przez Użytkownika; w celu skorzystania z usługi – użytkownik wypełnia wszystkie pola formularza oraz nasika przycisk „wyślij formularz”
  2. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na Usługi elektroniczne na zasadach opisanych poniżej w rozdziale 8.

 

 1. ZAŁOŻENIE CUDOWNEGO KONTA
  1. Każdy pełnoletni Użytkownik może założyć CUDowne Konto bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  2. Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji i założyli CUDowne Konto korzystają z dodatkowych funkcjonalności takich jak: zapamiętywanie i przechowywanie danych Użytkownika, w tym adresu dostawy, dostępu do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, itd.
  3. Założenie CUDownego konta nie jest konieczne do przeglądania podstron Platformy, w tym oferowanych Produktów, ale jest konieczne do złożenia Zamówienia oraz uzyskania dostępu do Treści lub Usług cyfrowych udostępnianych odpłatnie w ramach Platformy CUD369 W przypadku gdy Użytkownik składający Zamówienie nie posiada CUDownego konto, system zakłada takie konto automatycznie.
  4. Założenie CUDownego konta może nastąpić na dwa sposoby:
   1. Poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego i podanie następujące danych: imienia i nazwiska, adresu e-mail, wprowadzenie hasła zgodnie z zasadami bezpiecznego hasła oraz zaakceptowanie postanowień Regulaminu oraz kliknięcie przycisku potwierdzającego chęć rejestracji,
    lub
   2. Poprzez dodanie Produktów do koszyka, wypełnienie formularza Zamówienia (podania danych wymaganych w formularzu) i akceptację postanowień Regulaminu oraz dokonania zakupów w ramach Platformy (Cudowne konto tworzone jest automatycznie dla każdego Klienta dokonującego zakupów Produktów).
  5. W przypadku potwierdzenia przez Użytkownika chęci dokonania rejestracji CUDownego konta dochodzi do przesłania do CUD369 formularza rejestracyjnego, a CUD369 na podany w toku rejestracji adres e-mail przesyła link aktywacyjny. Kliknięcie w link aktywacyjny jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem dokonującym rejestracji (lub podmiotem, w którego imieniu działa osoba dokonująca rejestracji) a CUD369 umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w postaci prowadzenia CUDownego Konta na zasadach wynikających z Regulaminu.
  6. CUD369 po otrzymaniu formularza rejestracyjnego przesyła wiadomość e-mail na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej potwierdzającą założenie CUDownego.
  7. W przypadku gdy CUDowne konto zakładane jest w imieniu Klienta będącego Przedsiębiorcą lub PNPK, osoba dokonująca rejestracji oświadcza, iż pozostaje uprawniona do działania w imieniu takiego Klienta lub sama jest Klientem. Przedsiębiorca lub PNPK ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób działających w jego imieniu bez upoważnienia.

 

 1. BLOKADA CUDOWNEGO KONTA
  1. CUD369 przysługuje prawo do blokady CUDownego konta w przypadku, gdy:
   1. Użytkownik naruszył zasady korzystania z Platformy opisane w Regulaminie, w szczególności nie jest osobą pełnoletnią, podaje nieprawdzie dane, w szczególności nieswoje dane osobowe, wykorzystuje jakąkolwiek funkcjonalność niezgodnie z Regulaminem.
   2. Nie opłacił Opłaty Abonamentowej lub Ceny,
   3. Dostarcza treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym, naruszającym dobra osobiste CUD369 lub osób trzecich trzecich lub treści niezgodne z postanowieniami Regulaminu,
   4. Kopiuje, modyfikuje lub bezprawnie rozpowszechnia Własność intelektualną niezgodnie z Regulaminem,
   5. Wykorzystuje Treści cyfrowe lub Usługi w sposób niezgodny z zasadami opisanymi w Regulaminie, w szczególności wykorzystuje Treści cyfrowe lub Usługi w celach komercyjnych lub służących działalności zawodowej,
   6. Udostępnia podmiotom trzecim login lub hasło do CUDownego konta i umożliwia tym osobom korzystanie z Produktów,
   7. g) Podejmuje jakiekolwiek działania uniemożliwiające prawidłowe działanie CUD369, ingerując w oprogramowanie, stronę internetową.
  2. W przypadku stwierdzenia przez CUD369, że zachodzą podstawy do nałożenia blokady na CUDowne konto, CUD369 zakłada blokadę i jednocześnie zwraca się do Użytkownika z żądaniem wyjaśnienia wskazanych w wezwaniu wątpliwości co do przyczyn uprawniających do zablokowania CUDownego konta w terminie nie dłuższym nim 7 dni. Brak odpowiedzi w terminie lub udzielenie odpowiedzi, która nie będzie uzasadniała zdjęcia blokady prowadzi do utrzymania blokady. CUD369 zdejmuje blokadę tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy otrzyma prawdziwe i odpowiednio umotywowane wyjaśnienia spornej działalności Użytkownika.
  3. Obowiązek uzyskania dodatkowych wyjaśnień opisany w pkt. 2.3.2. nie dotyczy sytuacji, gdy brak nałożenia blokady może narazić CUD369 na stratę lub szkodę lub gdy ryzyko wystąpienia szkody dotyczy jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, w tym Eksperta.

 

 1. USUNIĘCIE CUDOWNEGO KONTA
  1. Każdy Użytkownik może w dowolnym czasie zwrócić się do CUD369 z wnioskiem o usunięcie CUDownego konta. W tym celu powinien wysłać wiadomość do CUD369 na adres: reklamacja@cud369.com z wyraźnym żądaniem jego usunięcia.
  2. CUDowne konto pozostaje aktywne do czasu jego usunięcia w związku z odstąpieniem albo wypowiedzeniem przez Użytkownika usługi o prowadzenie CUDownego konta, przy czym konto to będzie aktywne do czasu zakończenia realizacji Zamówień na Towary, a w przypadku Zamówień na Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe konto pozostaje aktywne przez cały okres w jakim Klient ma prawo dostępu do zakupionych Treści lub Usług. W stosunku do Klientów, którzy mają aktywny Abonament, CUDowne konto pozostaje aktywne do czasu upływu Okresu Abonamentowego.
  3. CUD369 może usunąć Konto Klienta bez jego zgody (wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w postaci prowadzenia CUDownego konta), w przypadku blokady CUDownego konta przekraczającej 30 dni, nałożonej zgodnie z postanowieniami 2.3.1.- 2.3.3.,
  4. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej w postaci prowadzenia CUDownego konta przez CUD369 następuje poprzez wysłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres poczty elektronicznej Klienta udostępniony w ramach CUDownego konto lub złożenia oświadczenia Klientowi w dowolny inny sposób,
  5. Klient przyjmuje do wiadomości, iż usunięcie CUDownego konta, niezależnie od powodu, skutkuje utratą dostępu do zakupionych Produktów bez możliwości ich przywrócenia.

 

ROZDZIAŁ 3 – ZAKUP TOWARÓW, USŁUG ORAZ DOSTĘP DO TREŚCI CYFROWYCH

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
  1. Opisane poniżej zasady składania Zamówienia dotyczą Zamówienia na Towar, pojedynczą Treść cyfrową lub Usługę. Proces składania Zamówienia na Abonament został opisany w Rozdziale 4 poniżej.
  2. Klient składa Zamówienie poprzez wypełnienie formularza Zamówienia. Składanie Zamówień możliwe jest przez 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  3. W celu złożenia Zamówienia należy:
   1. wybrać Produkt, który jest przedmiotem Zamówienia, następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, przejść do koszyka,
   2. dokonać rejestracji (założyć Konto Klienta) lub zalogować się do już istniejącego Konta Klienta
   3. w przypadku zakupu bez rejestracji Klient powinien wpisać dane odbiorcy Produktu oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Zamówienia,
   4. wybrać jedną z dostępnych metod dostawy,
   5. w przypadku gdy Klient chce wystawienia faktury – Klient powinien wprowadzić dane potrzebne do faktury wskazane w formularzu i zaznaczyć prośbę o fakturę,
   6. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu (fakt ten Klient potwierdza zaznaczając checkbox’em odpowiednie pole),
   7. w przypadku żądania natychmiastowego wykonania Zamówienia o dostarczenie Treści lub Usługi cyfrowej Klient powinien złożyć oświadczenie o takiej treści (żądanie natychmiastowego wykonania Umowy potwierdza zaznaczając checkbox’em odpowiednie pole)
   8. kliknąć przycisk: „Zapisuję się i płacę”;
   9. wybrać jeden z dostępnych sposób płatności i opłacić Zamówienie w przypadku płatności z góry.
  4. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie CUD369 oferty zawarcia Umowy.
  5. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez CUD369 Zamówienia. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 1.4. powyżej.
  6. Po wysłaniu Produktu CUD369 poinformuje Klienta na wskazany przez niego adres mailowy, że przesyłka została wysłana podając mu numer listu przewozowego/przesyłki.
  7. CUD369 zastrzega sobie prawo ograniczenia metod dostawy oraz sposobów płatności w odniesieniu do danych Produktów, kategorii lub ilości zamawianych Produktów.
  8. W przypadku braku u dostawcy zamówionego Produktu lub braku możliwości realizacji Zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli ich zakup od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację Zamówienia, CUD369 poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.
  9. W przypadku, gdy realizacja części Zamówienia nie będzie możliwa, CUD369 może zaproponować Klientowi:
   1. anulowanie Zamówienia w całości (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, CUD369 będzie zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia);
   2. anulowanie Zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, Zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym CUD369 będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);
   3. podział Zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, wysłanie składających się na Zamówienie Produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach w różnych terminach); koszt tej części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie ponosi Klient; w takim przypadku CUD369 skontaktuje się z Klientem za pośrednictwem poczty elektronicznej informując Klienta o terminie realizacji Zamówienia, kosztach dodatkowej przesyłki oraz zasadach ich zapłaty.
  10. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego z powyższych sposobów realizacji Zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 5.8.3. powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie CUD369), CUD369 dostarczy Klientowi Produkty, co do których Zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu lub na koncie Klienta.

 

 1. CENA I METODY PŁATNOŚCI
  1. Wszystkie Ceny podawane na Platformie są cenami brutto i są wyrażone w PLN.
  2. Wysokość obowiązujących Cen podawana jest każdorazowo na karcie produktu, w koszyku oraz na poszczególnych etapach składania Zamówienia. W przypadku gdy Klient kupuj więcej niż jeden Produkt łączna wysokość Ceny wszystkich Produktów widoczna jest po przejściu na podstronę koszyk.
  3. Ceny wskazane w sklepie nie obejmują kosztów dostawy Produktów, które są podawane Klientom osobno i są widoczne w momencie składania Zamówienia.
  4. W przypadku oferowania przez CUD369 rabatów, promocji, informacje o zasadach i wysokości udzielanych rabatów czy obniżkach publikowane są na Platformie.
  5. Płatność z tytułu zakupu Towaru, Treści cyfrowej lub Usługi jest płatnością elektroniczną, w szczególności szybki przelew, blik, przelew elektroniczny. Płatności elektroniczne obsługuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274399.
  6. Płatność elektroniczna realizowana jest w ten sposób, że po kliknięciu w przycisk potwierdzający Zamówienie Klienci zostaną przekierowani do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności w celu dokonania płatności za Zamówienie.
  7. Płatność za Zamówienie powinna zostać uregulowana w terminie 3 dn i od dnia złożenia Zamówienia. Po upływie tego terminu CUD369 może przyjąć, że Klient zrezygnował z zakupu, co jest jednoznaczne z anulowaniem Zamówienia.
  8. CUD369 może umożliwiać Klientom dokonywanie płatności z wykorzystywaniem kodów rabatowych, kuponów czy voucherów. W takim wypadku Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu Zamówienia, w szczególności wpisać aktywny i prawidłowy kod rabatowy w wyznaczonym miejscu.
  9. Faktury, o ile Klient wyraźnie zaznaczył w toku składania zamówienia, że tego oczekuje, będą dostarczane na adres e-mail wskazany w formularzu Zamówienia.

 

 1. DOSTAWA I KOSZTY DOSTAWY TOWARÓW
  1. Metody oraz koszty dostawy Towarów są każdorazowo udostępniane Klientom w toku składania Zamówienia, przy czym dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem przewoźników zewnętrznych. Klient zobowiązany jest ponieść koszty dostawy Towaru przez przewoźnika.
  2. Czas realizacji Zamówienia na Towary wynosi 3 dni robocze od dnia potwierdzenia przez CUD369 przyjęcia Zamówienia do realizacji lub jest wskazany bezpośrednio na karcie Produktu, ale nie jest on dłuższy niż 30 dni roboczych, chyba że co innego wynika z informacji publikowanych na karcie Produktu.alizacja zamówienia na Towary rozumiana jest jako czas na przekazanie Towaru dostawcy usług kurierskich. Czas realizacji dostawy uzależniony jest dostawcy usług kurierskich.
  3. W przypadku dostawy Towaru za pomocą usług kurierskich Klient ma obowiązek zbadania Zamówienia w momencie jego odbioru od przewoźnika. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości Klient ma obowiązek dochować wszelkich czynności wymaganych dla czynności tego rodzaju, w szczególności spisać protokół szkody.

 

 1. DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH
  1. Dostarczenie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej następuje poprzez udostępnienie zamówionych przez Klienta Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej. CUD369 udostępnia Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe niezwłocznie po zawarciu i opłaceniu Umowy, lecz nie wcześniej niż po uzyskaniu potwierdzenia, że Klient dokonał płatności (weryfikacja wpłaty na rachunku bankowym), chyba że z informacji opublikowanych na karcie Produktu wynika, że Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa zostanie przekazana w innym terminie.
  2. W przypadku Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej konieczne jest posiadanie przez Klienta CUDownego konta, bowiem dostęp do zakupionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych następuje za pośrednictwem indywidualnego konta klienta (CUDowne konto). Wszystkie zakupione Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe są widoczne dla Klienta w panelu po zalogowaniu do CUDownego konta.
  3. Klient nie ma możliwości pobierania Treści cyfrowych i zapisywania ich poza CUDownym kontem, chyba że CUD369 wyraźnie przewidzi taką możliwość dla poszczególnych Treści cyfrowych.
  4. Treść Cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść Cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Klientowi lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Klient lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści cyfrowej.
  5. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub PNPK lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument lub PNPK wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
  6. CUD369 dostarcza Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień ich dostarczenia i nie dokonuje aktualizacji po dniu, w którym Klientowi dostarczono Treść cyfrową lub Usługę cyfrową — chyba że CUD369 wyraźnie wskazał, np. na karcie Produktu, że ten konkretny Produkt może podlegać aktualizacjom.
  7. CUD369 może wprowadzać zmiany w zakresie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w trakcie trwania Umowy (Abonamentu), z wyjątkiem Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, które są dostarczane w sposób jednorazowy.
  8. Zmiany w zakresie Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, które zostały nabyte przez Konsumenta lub PNPK, mogą być dokonywane wyłącznie z uzasadnionych przyczyn, w szczególności takich jak usunięcie usterek, błędów, nieścisłości, potrzeba dostosowania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do potrzeb lub oczekiwań Klientów, zmiany Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej wynikające ze zmian obowiązujących przepisów lub/ i decyzji sądów lub innych organów.
  9. Zmiany wprowadzane w Treściach cyfrowych lub Usługach cyfrowych przez CUD369 nie mogą wiązać się z żadnymi kosztami po stronie Konsumenta lub PNPK.
  10. CUD369 poinformuje Konsumenta lub PNPK w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie, w szczególności może to nastąpić poprzez dodanie odpowiednich informacji w opisie Produktu, dodania informacji o zmianie w panelu CUDownego konta lub w inny uzasadniony okolicznościami i możliwościami technicznymi sposób.
  11. Jeżeli zmiana w Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do takiej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na korzystanie z niej, CUD369 jest zobowiązany poinformować Konsumenta lub PNPK z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 7 dni, na trwałym nośniku, o właściwościach i terminie wprowadzenia zmiany, a także uprawnieniach związanych z tymi zmianami.
  12. Jeżeli zmiana Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej istotnie i negatywnie wpływa na dostęp Klienta do takiej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej lub na korzystanie z niej, Konsument lub PNPK może wypowiedzieć Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania rzeczonej zmiany w Treści cyfrowej lub Usłudze cyfrowej poinformowania o takiej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Uprawnienie to nie przysługuje Klientowi, gdy CUD369 zapewni Konsumentowi lub PNPK, bez dodatkowych kosztów, prawo do zachowania Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnej z Umową w stanie niezmienionym.
  13. Klient jest zobowiązany do korzystania z Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, zgodnie z Regulaminem, w szczególności stosować się do zasad korzystania opisanych w Rozdziale 9 – Własność intelektualna.
  14. W przypadku naruszenia przez Klienta zasad dotyczących korzystania z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych CUD369 może zablokować Klientowi dostęp do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych na czas określony lub nieokreślony. Klient otrzyma wiadomość z uzasadnieniem przyczyn blokady. Klient może odwołać się od blokady w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości. CUD369 rozpatruje odwołania w terminie 14 dni. Zablokowanie dostępu do Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych z przyczyn leżących po stronie Klienta nie stanowi naruszenia Umowy przez CUD369 i nie może być podstawą dla kierowania jakichkolwiek roszczeń przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez CUD369.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA NA USŁUGI (w tym Konsultacje online lub Warsztaty).
  1. CUD369 rozpoczyna świadczenie Usług niezwłocznie po zawarciu i opłaceniu Umowy, lecz nie wcześniej niż po uzyskaniu potwierdzenia, że Klient dokonał płatności (weryfikacja wpłaty na rachunku bankowym), chyba że z informacji opublikowanych na karcie produktu wynika, że Usługa zostanie zrealizowana w innym terminie.
  2. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Konsument lub PNPK lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które Konsument lub PNPK wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
  3. Realizacja Umowy dotyczącej zakupu Usług, następuje w tym Konsultacji online lub Warsztatów następuje w następujący sposób:
  4. Konsultacje online
   1. Po przyjęciu Zamówienia, opłaceniu Zamówienia i zawarciu Umowy, Klient na podany w toku składania Zamówienia adres e-mail, otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do kalendarza Eksperta, w którym w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu powinien dokonać rezerwacji terminu spotkania, spośród dostępnych tam terminów poprzez odesłania maila zwrotnego.
   2. Po rezerwacji terminu Klient otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem za pośrednictwem, którego prowadzona będzie Konsultacja online,
   3. W przypadku gdy Klient nie dokona samodzielnej rezerwacji terminu w ciągu 7 dni, CUD369 samodzielnie dokona wyboru terminu, a o terminie, w którym Konsultacja online ma się odbyć informuje Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail z jednoczesnym udostępnieniem aktywnego linku za pośrednictwem, którego prowadzona będzie Konsultacja online.
   4. Konsultacje online realizowane są przez Ekspertów i będą prowadzone z wykorzystaniem narzędzia Google Meet lub innego o podobnych właściwościach umożliwiających realizację Konsultacji online;
   5. Późniejsza zmiana wybranego przez Klienta terminu Konsultacji online jest możliwa tylko jednokrotnie i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i tylko jeśli Klient powiadomił CUD369 lub Eksperta z odpowiednim, co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o zmianie;
   6. W przypadku gdy Klient nie powiadomił CUD369 zgodnie z pkt. 5.4.5. powyżej o zmianie terminu lub nie skorzystał z Konsultacji online  w ustalonym terminie – Klientowi nie przysługuje zwrot Ceny.

    

   1. Warsztaty
    1. Po przyjęciu Zamówienia na udział Klienta w Warsztatach i zawarciu Umowy, Klient otrzymuje wiadomość mailową, na podany w toku składania Zamówienia adres e-mail, w którym zawarte są informacje o terminie i zasadach udziału w Warsztatach, może także otrzymać dodatkowe informacje, instrukcje lub linki w zależności od rodzaju i specyfiki Warsztatu. Usługę udziału w warsztatach uważa się za zrealizowaną w momencie otrzymania w/w wiadomości e-mail przez Klienta.
    2. Warsztaty realizowane są w z góry określonych terminach określony w karcie produktu, nie ma możliwości zmiany terminu na indywidualne żądanie Klienta.
    3. W przypadku zdarzeń o charakterze losowym, których nie można było przewidzieć z góry, CUD369 może zmienić termin Warsztatu. W takim przypadku informuje Klienta o wystąpieniu takiej okoliczności i wyznacza nowy termin. Jeśli nowy termin uniemożliwia Klientowi udział w Warsztacie, Klient może w takiej sytuacji zrezygnować z udziału, a CUD369 zwróci Klientowi Cenę w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o rezygnacji.
    4. W przypadku gdy nie zbierze się minimalna liczba uczestników Warsztatu (7 osób, chyba że coś innego wynika z informacji wskazanych na karcie Produktu) CUD369 może zrezygnować z realizacji Warsztatu. O zaistniałej sytuacji Klient zostanie poinformowany, CUD369 zwraca także całą uiszczoną przez Klienta Cenę w terminie 14 dni. .

 

ROZDZIAŁ 4 – ZAKUP DOSTĘPU DO TREŚCI CYFROWYCH W RAMACH PLATFORMY – ABONAMENT

 1. ZAKUP ABONAMENTU
  1. Klient może wykupić dostęp do Treści cyfrowych udostępnianych przez Platformę w ramach Abonamentu. Abonament pozwala Klientom na uzyskanie natychmiastowego dostępu do wszystkich Treści cyfrowych, które są udostępniane w ramach Platformy w danym czasie dla Klientów abonamentowych, CUD 369 może także oferować możliwość skorzystania ze Dodatkowych funkcjonalności.
  2. CUD369 oferuje Abonament w różnych wariantach – informacje o okresach i rodzajach Abonamentu publikowane są na podstronach Platformy. Składanie Zamówień na Abonament jest możliwe 24h na dobę. Wszystkie Abonamenty oferowane przez CUD369 są Abonamentami autoodnawialnymi, z upływem Okresu Abonamentowego dochodzi od automatycznego przedłużenia na kolejny, identyczny do zakończonego Okresu Abonamentowego. W przypadku autoodnawiania Abonamentu Klient utrzymuje Opłatę abonamentową w stałej wysokości.
  3. W celu złożenia Zamówienia należy:
   1. wybrać Abonament, który jest przedmiotem Zamówienia, następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”, przejść do koszyka i uzupełnić formularz Zamówienia;
   2. w przypadku woli otrzymania faktury Klient zaznacza odpowiedni checkbox i uzupełnia dane wymagane przez formularz do wystawienia faktury,
   3. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią i akceptacji Regulaminu (fakt ten Klient potwierdza zaznaczając checkbox’em odpowiednie pole),
   4. w przypadku żądania natychmiastowego wykonania Zamówienia o dostarczenie Treści Klient powinien złożyć oświadczenie o takiej treści (żądanie natychmiastowego wykonania Umowy potwierdza zaznaczając checkbox’em odpowiednie pole)
   5. kliknąć przycisk: „Kupuję i płacę ”;
   6. wybrać jeden z dostępnych sposób płatności i opłacić Zamówienie z góry.
  4. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza złożenie CUD369 oferty zawarcia umowy o dostęp do Treści cyfrowych w ramach Platformy przez Okres Abonamentu.
  5. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w Zamówieniu zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez CUD 369 Zamówienia. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 1.4. powyżej.

 

 1. REALIZACJA ZAMÓWIENIA NA ABONAMENT
  1. CUD 369 realizuje Zamówienie na Abonament poprzez udostępnienie Klientowi Treści cyfrowych aktualnie dostępnych na Platformie. CUD369 umożliwia Klientowi korzystanie z Platformy w ramach Abonamentu niezwłocznie po zawarciu i opłaceniu Umowy, lecz nie wcześniej niż po uzyskaniu potwierdzenia, że Klient dokonał płatności (weryfikacja wpłaty na rachunku bankowym).
  2. W przypadku dostępu do Platformy  w ramach Abonamentu konieczne jest posiadanie CUDownego konta, dostęp następuje za pośrednictwem indywidualnego konta klienta (CUDowne konto), w ramach CUDownego konta Klient korzysta także z Dodatkowych funkcjonalności.
  3. Klient nie ma możliwości pobierania Treści cyfrowych i zapisywania ich poza CUDownym kontem.
  4. Umowę uważa się za zrealizowaną z momentem aktywowania Abonamentu za pośrednictwem CUDowego konta, dla uniknięcia wątpliwości:
   1. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do Treści cyfrowej lub pobranie Treści cyfrowej, zostały udostępnione Kupującemu lub fizycznemu albo wirtualnemu urządzeniu, które Klient wybrał samodzielnie w tym celu albo gdy Klient lub takie urządzenie uzyskali dostęp do Treści cyfrowej.
   2. Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy konsument lub fizyczne lub wirtualne urządzenie, które konsument wybrał samodzielnie w tym celu, uzyskali do niej dostęp.
  5. CUD369 dostarcza Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe w wersji obowiązującej na dzień ich dostarczenia i nie dokonuje aktualizacji po dniu, w którym Klientowi dostarczono Treść cyfrową lub Usługę cyfrową— chyba że CUD369 wyraźnie wskazał, np. na karcie Produktu, że ta konkretna Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa będzie podlegała aktualizacjom.

 

 1. OKRES ABONAMENTU – CZAS TRWANIA UMOWY I JEJ ROZWIĄZANIE
  1. Czas trwania umowy na udostępnianie Treści cyfrowych w ramach Abonamentu jest czasem oznaczonym i jest równy Okresowi Abonamentu.
  2. CUD369 oferuje Klientom Abonament autoodnawialny, która w przypadku niezłożenia oświadczenia o rezygnacji z korzystania prowadzi do automatycznego przedłużenia na kolejny Okres Abonamentu. Dotyczy to każdego Abonamentu oferowanego w ramach Platformy.
  3. Umowa o dostęp do Platformy w ramach Abonamentu może zostać wypowiedziana przez CUD369 za zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy:
   1. Doszłoby do cofnięcia, ograniczenia, wygaśnięcia, zmiany uprawnień lub warunków prowadzenia działalności przez CUD369, w szczególności w następstwie wydania decyzji administracyjnej, innego orzeczenia lub zmiany prawa;
   2. CUD 369 utraci możliwość realizowania Umowy na dotychczasowym poziomie z uwagi na brak możliwości technicznych, finansowych lub organizacyjnych,
   3. zmiany charakteru działalności prowadzonej przez CUD369;
   4. zamknięcia, likwidacji czy sprzedaży Platformy lub innej zmiany sposobu funkcjonowania Platformy.
  4. Umowa o dostęp do Platformy w ramach Abonamentu może zostać rozwiązana przez CUD369 bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient korzysta z Platformy, Produktów w tym Treści lub Usług cyfrowych w sposób niezgodny z Regulaminem, przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego. W takim przypadku CUD369 wzywa Klienta do zaprzestania naruszeń ora usunięcia ich skutków w terminie nie krótszym niż 7 dni roboczych, po bezskutecznym upływie tego terminu CUD369 jest uprawnione do natychmiastowego rozwiązania Umowy.
  5. W przypadku rozwiązania umowy o dostęp do Platformy w ramach Abonamentu z przyczyn dotyczących Klienta (który nie jest Konsumentem lub PNPK), CUD369 nie ma obowiązku zwracania jakichkolwiek Opłat Abonamentowych lub dokonywania innych płatności na rzecz takiego Klienta, w szczególności wyłączony jest obowiązek odszkodowawczy CUD369.
  6. Klient może rozwiązać umowę o dostęp do Platformy w ramach Abonamentu wyłącznie w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach prawa lub Regulaminie, Umowa nie przewiduje w tym wypadku okresu wypowiedzenia.
  7. W przypadku rezygnacji z Abonamentu w czasie trwania Okresu Abonamentu Klient zachowuje prawo do korzystania z Platformy do końca opłaconego Okresu Abonamentu.

 

 1. OKRES PRÓBNY
  1. CUD 369 oferuje Klientom możliwość dostępu do Platformy w ramach okresu próbnego, w tym celu Klient powinien postępować zgodnie z instrukcją na Platformie. Przed upływem okresu próbnego Klient zobowiązany jest dokonać rezygnacji z dalszej subskrypcji Abonamentu za pomocą funkcjonalności udostępnianych na Platformie.
  2. Po upływie okresu próbnego Umowa na dostęp do Platformy w ramach wybranego uprzednio wariantu uważana jest za zawartą co powoduje obowiązek zapłaty i automatyczne pobranie Opłaty Abonamentowej za pośrednictwem karty płatniczej wskazanej przez Klienta.
  3. Długość trwania okresu próbnego wskazana jest na www.cud369.com, karcie Produktu, formularzu Zamówienia, a także w CUDownym koncie Klienta.

 

 1. OPŁATY ABONAMENTOWE i PŁATNOŚCI
  1. Wszystkie Opłaty Abonamentowe wskazane na Platformie są cenami brutto i są wyrażone w PLN.
  2. Wysokość obowiązujących Opłat Abonamentowych podawana jest każdorazowo na karcie Produktu, w koszyku oraz na poszczególnych etapach składania Zamówienia. W przypadku gdy Klient kupuje więcej niż jeden Produkt łączna wysokość Ceny wszystkich Produktów widoczna jest po przejściu na podstronę koszyk oraz w formularzu Zamówienia.
  3. W przypadku oferowania przez CUD369 rabatów, promocji, informacje o zasadach i wysokości udzielanych rabatów czy obniżkach publikowane są na Platformie.
  4. Opłaty Abonamentowe mogą być uiszczane tylko za pomocą płatności kartą kredytową lub debetową, informacje o kartach umożliwiających dokonanie płatności uwidocznione są w formularzu Zamówienia.
  5. Płatność kartą odbywa się poprzez wprowadzenie danych uwidocznionych w formularzu: numeru karty, imienia i nazwiska właściciela karty, kodu bezpieczeństwa oraz daty ważności karty.
  6. CUD369 może umożliwiać Klientom dokonywanie płatności z wykorzystywaniem kodów rabatowych, kuponów czy voucherów. W takim wypadku Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w formularzu Zamówienia, w szczególności wpisać aktywnych i prawidłowy kod rabatowy w wyznaczonym miejscu.
  7. Opłaty Abonamentowe są naliczane cyklicznie, tzn. po upływie Okresu Abonamentowego, dochodzi do autoodnowienia Abonamentu, a więc dojdzie do automatycznego pobrania Opłaty Abonamentowej na kolejny Okres Abonamentowy.
  8. Klient zobowiązany jest utrzymywać środki potrzebne do zapłaty Opłaty Abonamentowej w wysokości jej odpowiadającej. W przypadku braku środków i niepobrania Opłaty Abonamentowej dochodzi do blokady CUDownego konta.
  9. Faktury, o ile Klient wyraźnie zaznaczył w toku składania zamówienia, że tego oczekuje, będą dostarczane na adres e-mail wskazany w formularzu Zamówienia.

 

 1. DOSTĘPNOŚĆ I ZMIANY TREŚCI CYFROWYCH
  1. Klient w ramach Abonamentu uzyskuje dostęp do Treści cyfrowych dostępnych w danym czasie na Platformie, która nieustannie się rozwija i poszerza zakres oferowanych Treści cyfrowych.
  2. CUD369 wskazuje czy dana Treść cyfrowa jest udostępniana na czas oznaczony lub nieoznaczony, w przypadku niewskazania żadnego okresu, Klient może przyjąć, że dana Treść cyfrowa udostępniana jest na czas nieoznaczony. Informacje w tym zakresie dostępne za pośrednictwem panelu CUDownego konta.
  3. W przypadku Treści cyfrowych udostępnianych czasowo, wraz z zakończeniem tego okresu CUD369 zaprzestaje udostępniania Treści cyfrowej Klientom, w przypadku Treści udostępnianych na czas nieoznaczony CUD369 informuje Klientom o planowanym zaprzestaniu udostępniania Treści cyfrowej, pozwalając im na zapoznanie się z nią przed usunięciem z Platformy. Klient powinien zostać poinformowany o planowanym zaprzestaniu udostępniania z odpowiednim wyprzedzeniem, nie krótszym niż 14 dni.
  4. CUD369 może zaprzestać udostępniania określonych Treści cyfrowych, bez zachowania okresu karencji, o którym mowa w 6.3. powyżej, o ile:
   1. Treść cyfrowa jest niezgodna z obowiązującymi przepisami,
   2. Treść cyfrowa zawiera błędy, omyłki lub jakiekolwiek wady, w tym wady prawne;
   3. Dalsze udostępnianie Treści cyfrowej może narazić CUD369 na odpowiedzialność prawną względem podmiotów trzecich, w tym o charakterze, cywilnym, karnym, odszkodowawczym;
   4. Dalsze udostępnianie Treści cyfrowej może naruszać prawa osób trzecich, w tym narażać je na wystąpienie szkody,
   5. Klienci nie są zainteresowani daną Treścią cyfrową,
   6. CUD369 uzna, że dana Treść cyfrowa nie odpowiada kierunkowi w jakim rozwija się Platforma, w szczególności dotyczy treści niezgodnych z wartościami jakimi kieruje się CUD369,
   7. Z jakichkolwiek względów zakończył się okres uprawniający CUD369 do udostępniania Treści cyfrowych dostarczanych przez Ekspertów.
  5. W przypadku zaprzestania udostępniania Treści cyfrowej jest ona usuwana z Platformy, Klienci nie mają możliwości dalszego dostępu, CUD369 w żadnym wypadku nie pozwala na pobieranie Treści i zapisywanie ich na urządzeniach informatycznych Klientów.
  6. CUD369 może wprowadzać odrębne regulaminy związane z korzystaniem z Dodatkowych funkcjonalności, w tym Części społecznościowej.

 

  1. DODATKOWE FUNKCJONALNOŚCI, W TYM CZĘŚĆ SPOŁECZNOŚCIOWA
     1. W ramach Abonamentu CUD369 oferuje Klientom możliwość korzystania z Dodatkowych funkcjonalności, którymi w szczególności mogą być Usługi, w tym Usługi cyfrowe, np. warsztaty, konsultacje, spotkania integracyjne lub inne wydarzenia oraz interakcje Klientów z wykorzystaniem Części społecznościowej. Dodatkowe funkcjonalności mają charakter uboczny, a o zakresie, czasie udostępniania danej Dodatkowej funkcjonalność decyduje CUD369, część z Dodatkowych funkcjonalności może mieć charakter czasowy lub może odbywać się w określonych terminach.
     2. W przypadku gdy Dodatkowa funkcjonalność obejmuje wydarzenie organizowane w określonym z góry terminie Klient może z niego skorzystać tylko i wyłącznie w tej określonej dacie.
     3. Dodatkowe funkcjonalności pozwalają na integrację Klientów, wymianę poglądów, zadawanie pytań lub uzyskiwanie odpowiedzi.
     4. Jedną z Dodatkowych funkcjonalności może być możliwość kontaktowania się Klientów za pośrednictwem Części społecznościowej. Korzystanie z Części społecznościowej powinno następować zgodnie z poniższymi zasadami. CUD369 wskazuje, że zabronione jest:
      1. dodawanie jakichkolwiek treści o charakterze wulgarnym czy z wykorzystaniem słów o charakterze powszechnie uznanym za obraźliwe;
      2. dodawanie jakichkolwiek treści bezprawnych, w szczególności nawołujących do nienawiści na tle rasowym, religijnym, etnicznym, narodowościowym, propagujących ustrój faszystowski lub inne ustroje totalitarne,
      3. zmierzających lub zachęcających do popełnienia przestępstwa lub będących czynem zabronionym,
      4. dodawanie treści naruszających prawa lub dobra innych osób, w tym dobra osobiste, cześć, godność, pomawiających lub zniesławiających,
      5. publikowanie treści godzących w uczucia religijne lub przekonania innych osób,
      6. reklamowanie produktów lub usług własnych, w szczególności spam,
      7. stanowiących reklamę lub czyny nieuczciwej konkurencji w stosunku do CUD369
      8. Zabronione jest dodawanie treści niezgodnych z tematyką jakiej poświęcony został dany moduł lub dany kanał komunikacji.
     5. CUD369 wskazuje, że jeśli wejdzie w posiadanie jakiekolwiek informacji dającej podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.
     6. W przypadku stwierdzenia przez Użytkownika, iż dana treść jest niezgodna z prawem lub sprzeczna z Regulaminem może on skontaktować się z CUD369 na adres: reklamacja@cud369.com. Zgłoszenie powinno obejmować wskazanie co najmniej następujących danych:
    1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści,
    2. jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;,
    3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
    4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
  1. Niezależnie od uprawnień przysługujących Użytkownikom CUD369 może samodzielnie dokonywać weryfikacji treści publikowanych w ramach Części społecznościowej pod kątem ich zgodności z prawem i postanowieniami Regulaminu.
  2. Treści o charakterze bezprawnym lub niezgodnym z Regulaminem mogą podlegać usunięciu, lub ukryciu przed pozostałymi Użytkownikami – decyzja w tym zakresie należy do CUD369. W przypadku podjęcia konkretnych działań zmierzających do usunięcia bezprawnych treści CUD369 zawiadamia wszystkie osoby zainteresowane, chyba że zawiadomienie nie jest możliwe ze względów obiektywnych (np. brak danych kontaktowych), o treści podjętej decyzji i o treści uzasadnienia tejże decyzji. Jeśli decyzja o usunięciu treści bezprawnych lub nielegalnych podejmowana jest w wyniku zawiadomienia przez podmiot trzeci CUD369 informuje także ten podmiot o podjętej decyzji. CUD369 podejmuje decyzję co do konkretnej treści w sposób niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. Użytkownikom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji CUD369 w terminie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik otrzymał decyzję o usunięciu treści, CUD369 podejmuje decyzję w sprawie na odwołania w terminie 14 dni.
  3. W przypadku treści mogących stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Klient publikując treść potwierdza, że przysługują mu do niej autorskie prawa majątkowe lub osobiste. W zakresie treści stanowiących utwory, o których mowa w zdaniu pierwszym, Klient udziela CUD369 lub innym Klientom nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z utworu, z prawem wypowiedzenia z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia. W celu wypowiedzenia licencji Klient powinien skontaktować się z CUD369 i złożyć oświadczenie odpowiedniej treści.
  4. Korzystanie z treści udostępnianych przez inne osoby oraz Dodatkowych funkcjonalności podlega zasadom określonym w niniejszym Regulaminie, w szczególności Klient nie może:
   1. wykorzystywać ich niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem przepisów prawa,
   2. wykorzystywać ich w celach innych niż użytek prywatny,
   3. wykorzystywać ich z naruszeniem postanowień Rozdział 9 – Własność intelektualna,
   4. dostarczać treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste osób trzecich,
  •  W przypadku stwierdzenia przez CUD369, że Klient korzysta z Dodatkowych funkcjonalności z naruszeniem zasad, o których mowa pkt 4.8 lub 4.14. powyżej, CUD369 może zablokować Klientowi dostęp do takiej Dodatkowych funkcjonalności zgodnie z postanowieniami Regulaminu
  • CUD369 może wprowadzać odrębne regulaminy związane z korzystaniem z Dodatkowych funkcjonalności, w tym Części społecznościowej.
  • ROZDZIAŁ 5 – DOSTĘPNOŚĆ PLATFORMY
      1. Platforma powinna być dostępna dla Klientów, w szczególności Klientów posiadających CUDowne konto przez nie mniej, niż 70 % czasu w danym roku kalendarzowym, przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem, że dostępność Platformy może ulegać ograniczeniom w przypadku awarii lub błędów lub prowadzenia prac konserwacyjnych oraz mających na celu wprowadzanie modyfikacji w system teleinformatycznych lub informatycznych, a w szczególności zmiany dotyczące serwerów lub innych urządzeń koniecznych do działania Platformy. Ponadto ograniczenia mogą wynikać z wystąpienia siły wyższej lub działań osób trzecich, w tym nieuzasadnionej lub bezprawnej ingerencji w działanie Platformy lub innych okoliczności niezależnych od CUD369.
      2. CUD369 informuje Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 2 dni, o zamiarze prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych, przy czym CUD369 nie ma żadnego wpływu na działalność dostawców usług zewnętrznych w zakresie prowadzenia przez nich prac serwisowych.
      3. CUD369 zapewnia Klientowi wsparcie techniczne na potrzeby korzystania z Platformy, w takim zakresie jaki jest uzasadniony, biorąc pod uwagę zobowiązania CUD369 względem Klienta oraz możliwości techniczne i operacyjne, przy czym z tego zakresu wyłączone jakiekolwiek działania o charakterze serwisowym, technicznym lub naprawczym, które powinny zostać przeprowadzone na infrastrukturze leżącej po stronie Klienta.
      4. Awarie lub problemy w dostępie do Platformy powinny być zgłaszane na adresy kontaktowe podane na Platformie, CUD369 dokłada wszelkich starań, aby awarie lub przerwy w dostępie usuwać możliwie najszybciej, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania awarii i rzeczywiste i obiektywne możliwości usunięcia.

     

    ROZDZIAŁ 6 – PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

     1. Klient będący Konsumentem lub PNPK może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić Umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych, niż przewidziane przepisami prawa i wskazane w Regulaminie.
     2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy rozpoczyna z dniem zawarcia Umowy, a w przypadku umów sprzedaży Towarów w momencie odbioru Towaru przez Konsumenta lub PNPK, a jeśli dostarczenie Towaru odbywa się partami lub w częściach, bieg terminu na odstąpienie liczy się od dnia dostarczenia ostatniej partii lub części.
     3. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przed jego upływem, w następujący sposób:
      1. pisemnie na adres CUD369 wskazany w Rozdziale 1 pkt 1.2.
      2. drogą korespondencji e-mail na adres: reklamacja@cud369.com
       CUD369 niezwłocznie potwierdza Konsumentowi lub PNPK otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu na trwałym nośniku.
     4. Oświadczenie może być złożone z wykorzystaniem wzoru formularza odstąpienia od umowy zawartego jako załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub wzoru formularza stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
     5. W przypadku odstąpienia Klienta od Umowy, Umowę taką uważa się za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem lub PNPK złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim CUD369 przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
     6. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej, Konsument lub PNPK jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
     7. Klient będący Konsumentem lub PNPK, który odstąpił od Umowy sprzedaży Towarów, ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Do zachowania w/w terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres: wskazany w Rozdziale 1 pkt 1.2. przed upływem tego terminu.
     8. Klient będący Konsumentem lub PNPK ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
     9. W wypadku odstąpienia od Umowy przez Klienta będącego Konsumentem lub PNPK ponosi on tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w tym koszty odesłania Towaru.
     10. Jeżeli Klient będący Konsumentem lub PNPK z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez CUD369, CUD369 nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu Konsumentem lub PNPK poniesionych przez niego kosztów przewyższających koszty najtańszego zwykłego sposobu dostawy oferowanego przez CUD369.
     11. CUD369 ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem lub PNPK o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu do Klienta będącego Konsumentem lub PNPK. Jeżeli CUD369 nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta będącego Konsumenta lub PNPK, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem lub PNPK do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta będącego Konsumentem lub PNPK dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
     12. CUD369 dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem lub PNPK, chyba że Klient będący Konsumentem lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z koniecznością poniesienia przez te osoby żadnych kosztów.
     13. Jeżeli Konsument lub PNPK wykonuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług po zgłoszeniu żądania natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia Usługi ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
     14. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie kwoty jaką Klient zapłacił CUD369 z tytułu Umowy o świadczenie Usług, w szczególności w przypadku odstąpienia od Umowy o usługę Konsultacji online lub Warsztatu w okresie przypadającym na mniej, niż 24 h przed uzgodnionym terminem realizacji Usługi, CUD369 nie zwraca Klientowi zapłaconych z tytułu świadczenia Usługi płatności w żadnej części.
     15. Prawo odstąpienia od Umów, o którym mowa pkt 1.1. powyżej i następnych nie przysługuje w sytuacji:
      1. o świadczenie Usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli CUD369 wykonał w pełni Usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez CUD369 utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;
      2. o dostarczanie Treści Cyfrowej niedostarczanej na nośniku materialnym, za które Konsument lub PNPK jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli CUD369 rozpoczęła świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez CUD369 utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a CUD369 przekazał Użytkownikowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

    

   ROZDZIAŁ 7 – ODPOWIEDZIALNOŚĆ

     1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
     2. CUD369 zapewnia Klientom będącym Konsumentami lub PNPK dostawę Towaru, który jest zgodny z Umową, w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta.
     3. CUD369 jest odpowiedzialny względem Klienta będącego Konsumentem lub PNPK za brak zgodności Towaru z zawartą Umową istniejący w chwili dostarczenia Towaru i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
     4. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient będący Konsumentem lub PNPK może żądać jego naprawy lub wymiany przez CUD369. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać na czym polega niezgodność Towaru z Umową i preferowany sposób załatwienia reklamacji, jak również informacje identyfikujące zgłaszającego reklamację; do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć reklamowany Towar oraz w miarę możliwości dowód zakupy (paragon lub fakturę), z zastrzeżeniem punkt 11.5. poniżej.
     5. Zgłoszenie reklamacyjne należy przesłać na adres: reklamacja@cud369.com CUD369 ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 14 dni od jego otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku.
     6. CUD369 może dokonać wymiany, gdy Klient będący Konsumentem lub PNPK żąda naprawy lub może dokonać naprawy, gdy Klient będący Konsumentem lub PNPK żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany Konsumenta lub PNPK jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla CUD369. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla CUD369, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
     7. CUD369 dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta będącego Konsumentem lub PNPK, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Klient będący Konsumentem lub PNPK go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi CUD369.
     8. Klient będący Konsumentem lub PNPK udostępnia CUD369 Towar podlegający naprawie lub wymianie. CUD369 odbiera od Konsumenta lub PNPK Towar na swój koszt.
     9. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient będący Konsumentem lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
      1. CUD369 odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z punktem 1.3. powyżej;
      2. CUD369 nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 4–6 Ustawy o prawach konsumenta;
      3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że CUD369 próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
      4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt 1.3. powyżej;
      5. z oświadczenia CUD369 lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
     10. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
     11. CUD369 zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub PNPK kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego Konsumentem lub PNPK o obniżeniu Ceny.
     12. Klient będący Konsumentem lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny.
     13. W razie odstąpienia od Umowy Klient będący Konsumentem lub PNPK niezwłocznie zwraca Towar CUD369 na jego koszt. CUD369 zwraca Klientowi będącemu Konsumentem lub PNPK Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
     14. CUD369 dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem lub PNPK, chyba że Klient będący Konsumentem lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
     15. Odpowiedzialność CUD369 z tytułu niezgodności Towaru z Umową lub z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do wszystkich Klientów niebędących Konsumentami lub PNPK.

    

     1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ
      1. CUD369 odpowiada względem Klientów będącym Konsumentami lub PNPK z tytułu zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową, w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności art. 43k.
      2. CUD369 odpowiada względem Konsumentów lub PNPK za brak zgodności Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych z Umową:
       1. dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili;
       2. dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane.
      3. W przypadku, gdy CUD369 dostarcza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową w sposób ciągły, Treść lub Usługa cyfrowa powinna być zgodna z Umową przez czas ich dostarczania wskazany w Umowie.
      4. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową.
      5. CUD369 może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla CUD369, biorąc pod uwagę w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową oraz wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnej z Umową.
      6. CUD369 doprowadza Treść cyfrową lub Usługę cyfrową do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta lub PNPK o braku zgodności z Umową, jednak nie dłuższym niż 30 dni, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej do zgodności z Umową ponosi CUD369.
      7. Jeżeli Treść Cyfrowa lub Usługa cyfrowa jest niezgodna z Umową, Konsument lub PNPK może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
       1. CUD369 odmówił doprowadzenia Treści lub Usług cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z pkt 2.4 -2.6. powyżej;
       2. CUD369 nie doprowadził Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych do zgodności z Umową;
       3. brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową występuje nadal, mimo że CUD369 próbował doprowadzić Treść Cyfrową do zgodności z Umową;
       4. brak zgodności Treści Cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków, o których mowa w pkt 2.4.-2.6.
       5. z oświadczenia CUD369 lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej lub Usługi Cyfrowej do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub PNPK.
      8. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej niezgodnej z Umową pozostaje do wartości Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej zgodnej z Umową.
      9. Jeżeli Treść Cyfrowa lub Usługa cyfrowa jest dostarczana w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu Ceny należy uwzględnić czas, w którym Treść Cyfrowa lub Usługa cyfrowa pozostawała niezgodna z zawartą Umową.
      10. CUD369 jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o obniżeniu Ceny.
      11. Konsument lub PNPK nie może odstąpić od Umowy, jeżeli Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę Ceny, a brak zgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową jest nieistotny.
      12. Odpowiedzialność CUD369 z tytułu niezgodności Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej z Umową lub z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunku do wszystkich Klientów niebędących Konsumentami lub PNPK.

    

     1. ROZLICZENIA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWEJ LUB USŁUGI CYFROWEJ PRZEZ KONSUMENTA LUB PNPK
      1. Postanowienia niniejszego punktu 3 stosuje się do wzajemnych rozliczeń w przypadku, gdy od Umowy odstąpił Konsument lub PNPK:
       1. w ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsumenckiej za niezgodność Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych lub z Umową;
       2. w przypadku niedostarczenia przez CUD369 Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych, pomimo wezwania ze strony Klienta,
      2. CUD369 jest zobowiązany do zwrotu Ceny jedynie w części odpowiadającej Treściom cyfrowym lub Usługom cyfrowym niezgodnym z Umową albo Treściom cyfrowym lub Usługom cyfrowym, w odniesieniu do których odpadł obowiązek ich dostarczenia na skutek odstąpienia od Umowy. Jednocześnie CUD369 nie jest uprawniona do żądania zapłaty za czas, w którym Treści cyfrowe lub Usługi cyfrowe były niezgodne z Umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od Umowy Konsument lub PNPK faktycznie z nich korzystał.
      3. CUD369 jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi lub PNPK należną mu Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub PNPK o odstąpieniu od Umowy.
      4. CUD369 dokonuje zwrotu należnej Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub PNPK, chyba że Konsument lub PNPK wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
      5. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Treści lub Usługi cyfrowej przez Konsumenta lub PNPK od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy CUD369 nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych w ramach Platformy, z wyjątkiem treści, które:
       1. są użyteczne wyłącznie w związku z Treścią cyfrową lub Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot Umowy;
       2. dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej;
       3. zostały połączone przez CUD369 z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
       4. zostały wytworzone przez Konsumenta lub PNPK wspólnie z innymi Konsumentami lub PNPK, którzy nadal mogą z nich korzystać.
      6. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 3.5 powyżej, CUD369 na żądanie Konsumenta lub PNPK udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta lub PNPK w trakcie korzystania z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej dostarczonych przez CUD369.
      7. Konsument ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od CUD369 nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony CUD369, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
      8. W przypadku odstąpienia od Umowy CUD369 może uniemożliwić Konsumentowi lub PNPK dalsze korzystanie z Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie dostępu do Treści cyfrowych lub Usługi cyfrowej lub zablokowanie CUDownego konta. Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w pkt. 3.5.

    

     1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON – KORZYSTANIE Z PLATFORMY
      1. Z zastrzeżeniem przepisów konsumenckich, w szczególności dotyczących odpowiedzialności CUD369 względem Konsumentów lub PNPK za zgodność Towarów, Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych z Umową i postanowień Regulaminu odpowiedzialność CUD 369 jest wyłączona w zakresie w jakim dotyczyć ona może:
       1. nieosiągnięcia celów oczekiwanych lub założonych przez Użytkownika, w szczególności w postaci uzyskania spodziewanych przez Użytkownika efektów wykonywanych aktywności, w tym aktywności fizycznych, poprawy samopoczucia lub kondycji psychicznej, itp.;
       2. zakupu Produktów lub korzystanie z Treści cyfrowych lub Usług niedopasowanych do potrzeb lub możliwości Użytkownika, w szczególności możliwości fizycznych i kondycji, które te ograniczenia będą powodowały brak możliwości korzystania z Produktów;
       3. utracenia dostępu do Platformy przez Użytkownika z przyczyn leżących po jego stronie;
       4. nieprawidłowego wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub podmiotów trzecich,
       5. niestosowania się do wskazówek i zaleceń CUD369 lub podmiotów trzecich (w tym Ekspertów), w szczególności informacji publikowanych na karcie Produktu, instrukcji dołączonych lub zawartych w zakupionych Produktach,
       6. odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju urazy, w szczególności urazy fizyczne mogące powodować rozstrój zdrowia lub dalej idące dla Użytkownika skutki (w tym śmierć), które zostały spowodowane przez Użytkownika lub osoby trzecie na skutek lub w związku z wykorzystywaniem Produktów niezgodnie z przeznaczeniem, celem, instrukcjami, a wreszcie będące skutkiem niedopasowania Produktów lub Usług do rzeczywistych możliwości lub stanu zdrowia Użytkownika;
       7. braku płatności lub opóźnienia w dokonywaniu płatności w szczególności w odniesieniu do Abonamentu,
       8. nieprzestrzegania postanowień Regulaminu;
       9. okoliczności powodowanych wystąpieniem siły wyższej;
       10. działań lub zaniechań, w tym podania nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Użytkownika.
      2. Odpowiedzialność względem Użytkowników, którzy nie są Konsumentami lub PNPK z tytułu rękojmi jest wyłączona. Odpowiedzialność CUD369 wobec Użytkownika z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonanie Umowy jest ograniczona do szkody powstałej wskutek winy umyślnej, w wysokości nie wyższej niż łączna wysokość wszystkich płatności, jakie CUD369 otrzymał od Użytkownika z tytułu danej Umowy.
      3. Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie (w szczególności w punktach 4.1-.4.2. powyżej), nie dotyczą szkody, w odniesieniu do której, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedzialności nie można ograniczyć lub wyłączyć.
      4. Użytkownicy przyjmują do wiadomości, iż wszelkie treści publikowane na Platformie (odpłatne lub nieodpłatne) mają charakter tylko i wyłącznie edukacyjny i nie stanowią lub nie zastępują specjalistycznych porad, w szczególności porad lekarskich, indywidualnych konsultacji ze specjalistami z danej dziedziny. Treści te stanowią jedynie wskazówki i porady co do możliwości pracy własnej nad rozwojem osobistym w proponowanych obszarach takich jak: ciało, dusza, umysł. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik zobowiązany jest zasięgnąć porady lekarskiej lub innego specjalisty, a odpowiedzialność CUD369 jest wyłączona. Ostateczna decyzja co do zastosowania się lub nie do wskazówek, rekomendacji CUD369 należy do Użytkownika.
      5. Użytkownicy ponoszą względem CUD369 odpowiedzialność związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy na zasadach ogólnych.

    

   ROZDZIAŁ 8 – REKLAMACJE I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW

     1. REKLAMACJA
      1. Użytkownikowi, w szczególności Klientowi, w przypadku stwierdzenia, że którakolwiek z Umów nie jest realizowana w sposób prawidłowy przysługuje prawo wniesienia reklamacji.
      2. Reklamację można złożyć przesyłając ją na adres elektroniczny: reklamcja@cud369.com lub na adres prowadzenia działalności gospodarczej wskazany Rozdziale 1 pkt 1.2. z tematem maila zatytułowanym reklamacja. Reklamacja powinna zawierać co najmniej informacje: umożliwiające identyfikację podmiotu (imię i nazwisko, adres elektroniczny i dane kontaktowe), który składa reklamację, informację o zgłaszanych nieprawidłowościach oraz oczekiwany sposób załatwienia sprawy przez CUD369.
      3. CUD369 potwierdza otrzymanie reklamacji niezwłocznie po jej zapianiu na serwerach CUD369 na podany w treści adres elektroniczny
      4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia reklamacji CUD369, chyba że informacje lub dane zawarte w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, wtedy CUD369 zwróci się do Użytkownika, przed rozpatrzeniem reklamacji o ich uzupełnienie, Rozstrzygnięcie reklamacji przesyłane jest Klientowi za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres z którego reklamacja została złożona, a w przypadku Konsumentów lub PNPK na papierze lub innym trwałym nośniku.

    

     1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW:
      1. Użytkownicy, którzy są Konsumentami mogą skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
       1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
       2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
       3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
      2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.polubowne.uokik.gov.pl/ oraz w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.
      3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR jest stroną internetową z punktem kompleksowej obsługi konsumentów, którzy zmierzają do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

    

   ROZDZIAŁ 9 – WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I DANE OSOBOWE

     1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
      1. Wszelkie treści dostępne na Platformie CUD369, w szczególności wszelkie elementy publikowane na Platformie CUD369, Produkty, Treści cyfrowe, elementy graficzne, Podcasty, treści udostępniane w ramach CUDLetter’a mogą być chronione prawem autorskim (ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych), przysługującym CUD369 lub podmiotom trzecim, z którymi współpracuje (Własność intelektualna).
      2. Na zasadach opisanych w Regulaminie CUD369 udziela Klientowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Treści lub Usług cyfrowych udostępnianych odpłatnie w ramach Platformy CUD369 (jednorazowy zakup lub zakup w ramach Abonamentu) w takim zakresie jaki absolutne niezbędny do korzystania z w/w treści w ramach użytku na potrzeby własne.
      3. Licencja, o której mowa powyżej udzielana jest od dnia zawarcia umowy o dostęp do Treści lub Usługi cyfrowej, w przypadku zakupu dostępu do Treści cyfrowej, do dnia w którym dojdzie do zaprzestania udostępniania Treści cyfrowej na Platformie, a w przypadku zakupu Abonamentu na czas trwania Okresu Abonamentowego lub zaprzestania udostępniania Treści cyfrowej na Platformie.
      4. Klient nie ma prawa udzielania dalszej licencji czy przenoszenia uprawnień licencyjnych określonych w niniejszym Regulaminie na jakiekolwiek podmioty trzecie, bez uzyskania uprzedniej zgody CUD369 wyrażonej co najmniej w formie wiadomości e-mail pod rygorem nieważności.
      5. W okresie trwania licencji Klient uprawniony jest do korzystania z Treści lub Usług cyfrowych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku prywatnego, co oznacza, iż zabronione jest wykorzystywanie ich w celach komercyjnych, w szczególności CUD369 nie wyraża zgody na:
       1. Zwielokrotnianie, kopiowanie lub utrwalanie Treści lub Usług cyfrowych, w szczególności poza Platformą;
       2. Wykorzystywania Treści lub Usług cyfrowych w innych utworach, w całości lub fragmentach;
       3. Wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji, przeróbek w Treściach lub Usługach cyfrowych;
       4. Publikowania Treści lub Usług cyfrowych w jakikolwiek sposób, w tym w takim miejscu i czasie, aby każdy miał do nich dostęp, w szczególności poza Platformą,;
       5. Najmu lub użyczenia Treści cyfrowych lub udostępniania Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w inny sposób; niezależnie od tego czy następuje to odpłatnie czy nie nieodpłatnie;
      6. W przypadku gdy Klient chciałby uzyskać szerszy zakres licencji powinien skontaktować się z CUD369 i zawrzeć stosowną umowę, o ile CUD369 wyrazi taką wolę.
      7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu udzielonej licencji lub dozwolonego sposobu korzystania z treści lub Usług cyfrowych, Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z CUD369.

    

     1. DANE OSOBOWE:
      1. CUD369 jest administratorem danych osobowych Klientów, które zostały mu przekazane za pośrednictwem Platformy CUD369.
      2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
      3. Szczegółowe zasady na jakich odbywa się przetwarzanie danych osobowych Klientów zostały uregulowane w Polityce prywatności.

    

   ROZDZIAŁ 10 – ZMIANA REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.03.2024 roku.
     2. Aktualna treść Regulaminu publikowana jest na stronie internetowej Platformy CUD369.
     3. CUD369 może wprowadzać zmiany do Regulaminu w przypadku:
      1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów prawa dotyczących świadczonych Usług elektronicznych lub Umów zawieranych za pośrednictwem Platformy,
      2. konieczności dostosowania działalności CUD369 do zaleceń (nakazów/orzeczeń/postanowień/wytycznych) oraz decyzji upoważnionego organu administracji państwowej lub samorządowej lub orzeczenia sądowego,
      3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Platformy, w szczególności wprowadzenia nowych usług lub zmiany zakresu Usług dodatkowych,
      4. wprowadzenia odpłatności Usługi elektronicznej,
      5. zmiany zakresu lub charakteru działalności CUD369,
      6. zmiany warunków technicznych świadczenia Usług elektronicznych, dostępu do Platformy w ramach Abonamentu lub dostępu do Treści lub Usług cyfrowych, zmiany wymagań technicznych dotyczących systemu informatycznego, jakim powinien dysponować Klient w celu skorzystania z Platformy,
      7. konieczności dostosowania Regulaminu do najlepszych praktyk związanych ze świadczeniem usług za pomocą Platformy, w tym najlepszych praktyk w zakresie ochrony praw Klientów,
      8. konieczności poprawy oczywistych błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie mogą pojawić się w Regulaminie,
      9. pojawienia się nowych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Platformy, zmiany takich ryzyk lub zagrożeń lub odpadnięcia (zniwelowania) określonych ryzyk lub zagrożeń związanych z korzystaniem z Platformy,
      10. zmiany adresów elektronicznych, w tym odnośników (hiperlinków) zamieszczonych w Regulaminie,
      11. zmiana metod lub środków technicznych służących do utrwalenia, zabezpieczenia oraz udostępnienia Użytkownikowi treści zawartych Umów,
      12. zmiany danych CUD369 wskazanych w Regulaminie, w tym nazwy, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej.
     4. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili wyraźnie wskazanej przez CUD369, po ich umieszczeniu na stronie internetowej Sklepu internetowego dla wszystkich Umów zawartych po tej dacie.
     5. CUD369 poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Platformy oraz poprzez przesłanie Użytkownikom, posiadającym aktywne CUDowne konta informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w ramach CUDownego konta. Uważa się, że Klient wyraził zgodę na nową treść Regulaminu, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 14 (czternastu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku Klientów, którzy mają aktywny Abonament, rezygnacja powodowana zmianą Regulaminu wymaga dokonania rozliczeń pomiędzy CUD369 a Klientem, zasady rozliczeń zostaną przedstawione przez CUD369 i będą uwzględniały interes ekonomiczny CUD369 oraz prawa przysługujące Klientom
     6. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie wpływają na prawa i obowiązki Stron wynikające z czynności dokonanych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
     7. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy ustawy: o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeks cywilny, Prawa konsumenta, RODO i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
     8. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę CUD369, z wyłączeniem przypadków, gdy spór dotyczy Użytkownika będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w których zastosowanie znajdą przepisy ogólne.

   Załącznikiem do Regulaminu jest Załącznik nr 1 – formularz odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem lub PNPK.

    

   Załącznik nr 1 – wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy – (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

    

    

   Agata Gajda-Stępniak,

   ul. Borkowska 27C/36,

   30-438 Kraków,

   – Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy, która dotyczyła :

     1. ……………………………….. – cena………………….
     2. ……………………………….. – cena ……………………….

   – nr Zamówienia:            …………………….

   – Data Zamówienia  …………………….

   – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………….

   Zwrot płatności następuje z wykorzystaniem takich samych metod za pośrednictwem, której dokonano płatności. W przypadku jeśli zwrot ma nastąpić na rachunek bankowy, proszę o jego wskazanie ……………………… Jeżeli Konsument nie poda nr rachunku do zwrotu ceny, zwrot nastąpi na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

   ………………………………                                                      ………………………………………

   data                                                                      Podpis konsumenta(-ów)

   (o ile formularz jest przesyłany w formie papierowej lub skanu)