1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady zapisu, korzystania z CUDLetera, umów o dostarczenie Lead Magnet oraz odpowiedzialności Stron. Zapisując się do CUDLettera Użytkownik akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.
  2. Użytkownik zapisujący się do CUDLettera zobowiązany jest do podania prawdziwych informacji, w szczególności adresu e-mail.
  3. Z Usługodawcą, czyli Agatą Gajdą-Stępniak, NIP 9491712096, REGON 386125053, ul. Borkowska 27C/36, 30-438 Kraków można skontaktować się:
   – elektronicznie: kontakt@cud369.com
   – telefonicznie: 664 479 88

 

 1. DEFINICJE:
Usługodawca

 

 

 

Agata Gajda-Stępniak, NIP 9491712096, REGON 386125053, ul.  Borkowska 27C/36, 30-438 Kraków
Użytkownik subskrybent CUDLettera lub podmiot zawierający umowę o dostarczenie Lead Magnet, w szczególności Konsument, Przedsiębiorca czy PNPK
Konsument osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej
Przedsiębiorca osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
PNPK

 

osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z jej treści wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
CUDLetter Usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną, polegająca na przesyłaniu Użytkownikom informacji handlowych, marketingowych dotyczących Usługodawcy lub Platformy.
Formularz Okienko służące do zapisu do CUDLettera udostępniane w ramach Platformy
Platforma CUD369

 

serwis internetowy dostępny pod adresem: www.CUD369.com którego właścicielem jest Usługodawca
Lead magnet treść cyfrowa lub usługa cyfrowa oferowane przez Usługodawcę w zamian za zapis do CUDLettera
Treść cyfrowa dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej
Usługa cyfrowa usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych
Cena koszt Lead Magnet, jaki zobowiązany jest ponieść każdy, kto chce nabyć Lead Magnet bez jednoczesnego zapisywania się do CUDLettera Usługodawcy, Cena każdorazowo podawana jest w Formularzu
Regulamin niniejszy dokument

 

 1. MINIMALNE WARUNKI TECHNICZNE:
  1. W celu skorzystania z oferowanych rozwiązań Użytkownik powinien spełnić następujące warunki techniczne:
   1. posiadać dostęp do komputera lub innego urządzenia mobilnego (telefon, tablet),
   2. korzystać z urządzeń podłączonych do sieci Internet,
   3. korzystać z którejkolwiek z dostępnych przeglądarek internetowych w zaktualizowanej wersji, umożliwiającej przeglądanie stron internetowych,
   4. korzystać z adresu elektronicznego – adresu e-mail.
   5. w przypadku oferowania Lead Magnet konieczne może być posiadanie odtwarzacza plików video lub dowolnego programu umożliwiającego odczyt plików w formacie pdf.
  2. Usługodawca informuje, iż niespełnienie powyższych zaleceń może powodować ograniczenia lub utrudniania w korzystaniu z Platformy lub CUDLettera lub niektórych ich funkcjonalności.
  3. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może być związane z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. W związku z tym każdy Użytkownik zobowiązany jest stosować we własnym zakresie środki techniczne, które będą ograniczać lub niwelować wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności poprzez korzystanie z oprogramowania antywirusowego.

 

 1. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI CUDLETTER:
  1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom korzystanie z usługi CUDLetter, polegającej na możliwości otrzymywania informacji handlowych, aktualności, informacji o nowościach, promocjach, produktach czy usługach dotyczących Usługodawcy lub Platformy.
  2. Korzystanie z CUDLettera jest dobrowolne i wymaga dokonania zapisu subskrypcji do CUDLettera w następujący sposób:
   1. wypełnienia formularza zapisu do CUDLettera poprzez podanie wskazanych tam danych: adres e-mail – podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do subskrypcji tej usługi,
   2. przesłanie formularza CUDLettera do Usługodawcy za pomocą przycisku „Zapisz się”
   3. Potwierdzenie zapisu do CUDLettera poprzez wykorzystanie linku aktywacyjnego przesłanego na adres e-mail podany w zgłoszeniu subskrypcyjnym do CUDLettera
  3. CUDLetter dostarczany jest od dnia potwierdzenia przez Użytkownika zapisu do CUDLettera przez czas nieoznaczony, tj. do dnia rezygnacji przez Użytkownika lub rezygnacji ze świadczenia tej usługi przez Usługodawcę.
  4. Wprowadzenie danych Użytkownika do Formularza jest jednoznaczne z udzieleniem Usługodawcy zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również prawa telekomunikacyjnego – zgoda wyrażana przez wyraźne działanie potwierdzające. Użytkownik w każdej chwili może wycofać swoje zgody, co będzie jednoznaczne z rezygnacją z otrzymywania CUDLettera.
  5. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z CUDLettera. Oświadczenie o rezygnacji może zostać złożone poprzez wykorzystanie linku rezygnacyjnego, który znajduje się w każdej wiadomości przesyłanej w ramach CUDLettera.
  6. Użytkownik jest zobowiązany do przesyłania za pomocą Formularza jedynie treści wymaganych do zapisu do CUDLettera. Zabronione jest przesyłanie jakichkolwiek bezprawnych treści.
  7. Usługa świadczona jest od dnia prawidłowego i skutecznego zapisu do CUDLettera przez Użytkownika do czasu wypowiedzenia umowy przez Użytkownika lub przez Usługodawcę.
  8. Usługodawca decyduje o częstotliwości wysyłki CUDLettera, w uzasadnionych okolicznościach może zawiesić przesyłanie CUDLettera.
  9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usuwania z bazy CUDLettera adresów e-mail, które pozostają nieaktywne przez okres 1 roku.
  10. Usługodawca informuje Użytkowników zapisanych do CUDLettera, że dane podane w procesie subskrypcji CUDLettera mogą być wykorzystywane w celu marketingu bezpośredniego, w szczególności z wykorzystaniem narzędzi marketingowych oferowanych przez firmę Meta Platforms takich jak menedżer reklam (grupy niestandardowych odbiorców, reklamy look a-like). Wykorzystanie tego narzędzia dotyczy tylko tych subskrybentów CUDLettera, którzy jednocześnie są użytkownikami platformy Facebook. Szczegółowe zasady działania narzędzi marketingowych należących do spółki Meta Platform można znaleźć na stronach dostawców tych narzędzi

 

  1. LEAD MAGNET – UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH LUB USŁUG CYFROWYCH
   1. [Zawarcie umowy] Usługodawca może oferować dostarczenie Lead Magnet w zamian za zapis do CUDLettera lub w zamian za zapłatą Ceny. Z momentem zapisu do CUDLettera lub zapłaty Ceny za Lead Magnet dochodzi do zawarcia umowy o dostarczanie treści lub usług cyfrowych.
   2. [Lead Magnet] Szczegółowe informacje o Lead Magnet, w szczególności nazwa, treść, lub inne dodatkowe cechy Lead Magnet wskazywane są na Platformie internetowej, w okienku Formularza.
   3. [Udostępnienie Lead Magnet] Lead Magnet udostępniany jest Użytkownikowi niezwłocznie po potwierdzeniu zapisu do CUDLettera.
   4. [Lead Magnet za zapłatą Ceny] W przypadku gdy Użytkownik chciałby uzyskać dostęp do Lead Magnet bez dokonywania zapisu do CUDLettera może zakupić Lead Magnet poprzez sklep internetowy www.cud369.com. Informacja o Cenie podana jest bezpośrednio przy danym produkcie. W takim przypadku udostępnianie Lead Magnet nastąpi na warunkach określonych w Regulaminie serwisu CUD369.
   5. [Odstąpienie od umowy] Użytkownikom będącym Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
   6. [Zgodność Lead Magnet z umową i rękojmia] Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zgodność Lead Magnet z zawartą umową względem Konsumentów lub Przedsiębiorców na prawach konsumenta na podstawie ustawy o prawach konsumenta. Rękojmia za wady przysługująca na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego względem Użytkowników innych niż Konsument i PNPK jest wyłączona.
   7. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową o dostarczenie Lead Magnet, Konsument lub PNPK może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
   8. Konsument oraz PNPK jest uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy o dostarczenie Lead Magnet, gdy Lead Magnet jest niezgodny z umową w następujących przypadkach:
    1. Usługodawca nie jest w stanie doprowadzić Lead Magnet do stanu zgodnego z umową lub wymagałoby to poniesienie nadmiernych kosztów;
    2. Usługodawca nie doprowadził Lead Magnet do stanu zgodnego z umową w rozsądnym czasie;
    3. Niezgodność Lead Magnet z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca podjął próbę doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z umową;
    4. Zakres niezgodności jest tak duży, że uzasadnia złożenie oświadczenia o odstąpieniu z pominięciem uprawnienia do żądania doprowadzenia Lead Magnet do zgodności z umową,
    5. Z oświadczenia Usługodawcy wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Lead Magnet do zgodności z umową lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

 

 

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA:
  1. Lead Magnet lub wszelkie treści udostępniane w ramach CUDLettera mogą być chronione prawem autorskim (ustawa o Prawie autorskim i prawach pokrewnych), przysługującym Usługodawcy lub podmiotom trzecim, z którymi współpracuje (Własność intelektualna).
  2. Na zasadach opisanych w Regulaminie Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z Własności intelektualnej udostępnianej w ramach Lead Magnet lub CUDLeterra w takim zakresie jaki jest absolutne niezbędny do korzystania z w/w treści.
  3. Licencja, o której mowa powyżej udzielana jest od dnia zawarcia umowy o dostarczenie Lead Magnet lub subskrypcji CUDLettera na czas nieoznaczony.
  4. Użytkownik nie ma prawa udzielania dalszej licencji, czy przenoszenia uprawnień licencyjnych określonych w niniejszym Regulaminie na jakiekolwiek podmioty trzecie, bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej co najmniej w formie wiadomości e-mail pod rygorem nieważności.
  5. W okresie trwania licencji Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Własności intelektualnej wyłącznie w ramach dozwolonego użytku prywatnego, co oznacza, iż zabronione jest wykorzystywanie ich w celach komercyjnych, w szczególności Usługodawca nie wyraża zgody na:
   1. Zwielokrotniania, kopiowania lub utrwalania Własności intelektualnej;
   2. Wykorzystywania Własności intelektualnej w innych utworach, w całości lub fragmentach;
   3. Wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji, przeróbek Własności intelektualnej;
   4. Publikowania Własności intelektualnej w jakikolwiek sposób, w tym w takim miejscu i czasie aby każdy miał do nich dostęp;
   5. Najmu lub użyczenia Własności intelektualnej lub udostępniania Własności intelektualnej w inny sposób; niezależnie od tego czy następuje to odpłatnie czy nie nieodpłatnie;
  6. W przypadku gdy Użytkownik chciałby uzyskać szerszy zakres licencji powinien skontaktować się z Usługodawcą i zawrzeć stosowną umowę, o ile Usługodawca wyrazi taką wolę.
  7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zakresu udzielonej licencji lub dozwolonego sposobu korzystania z Własności intelektualnej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się z Usługodawcą.

 

 1. REKLAMACJE:
  1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji na usługę CUDLetter lub/ i umowę o dostarczanie treści lub usług cyfrowych. Reklamację można złożyć przesyłając ją na adres: reklamacja@cud369.com. Reklamacja powinna zawierać co najmniej informacje:
   1. Umożliwiające identyfikację podmioty, który składa reklamację,
   2. Informację o zgłaszanych nieprawidłowościach
   3. Oczekiwany sposób załatwienia sprawy, oczekiwania względem Usługodawcy.
  2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia Reklamacji Usługodawcy.
  3. Rozstrzygnięcie Reklamacji przesyłane jest Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres z którego Reklamacja została złożona.

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW:
  1. Użytkownicy, którzy są Konsumentami mogą skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
   1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;
   2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
   3. skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.polubowne.uokik.gov.pl/ oraz w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.
  3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR jest stroną internetową z punktem kompleksowej obsługi Konsumentóm, którzy zmierzają do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

 

 1. RODO:
  1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca.
  2. Wszelkie pytania lub wątpliwości związane z zasadami czy sposobem przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: konakt@cud369.com
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji Umowy. Brak podania danych osobowych jest jednoznaczny z brakiem możliwości zawarcia umowy i świadczenie usługi CUDLettera lub zawarcia umowy o dostarczenie Lead Magnet.
  4. Usługodawca w może przetwarzać następujące dane:
   1. W przypadku Użytkowników usługi CUDLetter: adres-email.
   2. W przypadku podmiotów, które zakupiły Lead Magnet za zapłatą Ceny: imię, nazwisko, adres e-mail, nr rachunku bankowego, adres do korespondencji, nr NIP, nr telefonu.
  5. Dane osobowe przetwarzane są w celu i do czasu:
   1. wysyłki i obsługi CUDLetter’a na podstawie umowy o świadczenie usługi CUDLetter (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).Prawnie uzasadniony interes administratora to przesyłanie Użytkownikom CUD369 informacji o rabatach, produktach, usługach administratora.
   3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek ze świadczeniem usług – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. Dane osobowe przetwarzane są przez następujące okresy:
   1. Wysyłka CUDLettera do czasu rezygnacji z usługi, a po tym czasie przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami wynikający z odpowiednich przepisów prawa,
   2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania,
   3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek ze świadczeniem usług do czasu przedawnienia roszczeń.
  7. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów dostawca CUDLettera, dostawca usług związany z obsługą poczty elektronicznej, dostawcy usług marketingowych, dostawcy usług księgowych, dostawcy usług prawnych.
  8. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza obszar EOG z uwagi na korzystanie z dostawców zewnętrznych usług takich jak Google, Meta Platforms, w takim przypadku Jeżeli dane są udostępniane odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, odbywa się to wyłącznie:
   1. do podmiotów zlokalizowanych w państwach, które Komisja Europejska uznała za spełniające standardy bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, na podstawie tzw. decyzji o adekwatności (np. Wielka Brytania), lub
   2. na podstawie kompleksowego i globalnego mechanizmu zgodności, który obejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (w szczególności Standardowe Klauzule Umowne) w celu zapewnienia, że dane osobowe są chronione zgodnie z prawem ochrony danych.
  9. Podmiotom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące uprawnienia:
   1. dostępu do swoich danych osobowych,
   2. sprostowania danych osobowych,
   3. usunięcia danych osobowych,
   4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
   5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   6. przenoszenia danych osobowych.
   7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Twoje dane osobowe nie podlegają profilowaniu, jak również nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych.
  11. Platforma wykorzystuje pliki cookies – szczegółowe informacje dotyczące sposobu, zasad i zakresu wykorzystania plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności Usługodawcy.

 

 1. Postanowienia końcowe:
  1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 8.03.12024.
  2. Aktualna treść Regulaminu publikowana jest na Platformie.
  3. Usługodawca może wprowadzać zmiany do Regulaminu, np. z uwagi na zmianę przepisów prawa, wymogów technicznych, stosowanych rozwiązań lub innych decyzji biznesowych Usługodawcy.
  4. Usługodawca informuje Użytkowników o planowanych zmianach Regulaminu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem wiadomości przesyłanych w ramach CUDLettera. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wprowadzane zmiany jest uprawniony do zrezygnowania z CUDLettera, w tym celu powinien skontaktować się z Usługodawcą. Po upływie 14 – dni Usługodawca przyjmuje, że Użytkownik zgodził się na wprowadzone zmiany i od tego dnia w stosunku do Użytkownika obowiązuje zmieniona treść Regulaminu.
  5. Jakiekolwiek zmiany Regulaminu nie wpływają na prawa i obowiązki Stron wynikające z czynności dokonanych w okresie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.
  6. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy ustawy: o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeks cywilny, Prawa konsumenta, RODO i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  7. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy, z wyłączeniem przypadków gdy spór dotyczy Użytkownika będącego Konsumentem lub PNPK, w których zastosowanie znajdą przepisy ogólne.