1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Agata Gajda-Stępniak, NIP 9491712096, REGON 386125053, ul. Borkowska 27C/36 30-438 Kraków.
  2. Z Administratorem możesz skontaktować się:
   • elektronicznie: kontakt@cud369.com,
   • telefonicznie: 505 181 589.

   

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
   2. Terminy pisane w niniejszej Polityce prywatności z dużej litery, a w niej nie zdefiniowane, mają znaczenie określone w Regulaminie Platformy CUD369.
   3. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania danych.

   

  1. CELE I PODSTAWA PRAWNA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
   1. Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe jeśli będzie to konieczne dla skorzystania przez Ciebie z Platformy internetowej www.CUD369.pl.
   2. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest umożliwienie Ci korzystania z Platformy CUD369, w tym w celu wypełnienia formularza Zamówienia, dostępu do treści a ramach Abonamentu, prowadzenia CUDownego konta, korzystania z formularzy kontaktowych, czy korzystania z usługi CUDLetter.
   3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr NIP, adres e-mail, nr telefonu, inne dane potrzebne do wystawienia faktury.
   4. Twoje dane osobowe będą w szczególności przetwarzane w celach określonych w tabeli poniżej, przy czym cel oraz zakres danych przetwarzanych przez Administratora będą wynikały z działań podejmowanych każdorazowo przez Ciebie w ramach korzystania z Platformy.

   

   

   

  Dane wskazywane w Zamówieniu

  ·         Imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, nr telefonu, dane konieczne do wystawienia faktury

  CEL PODSTAWA PRAWNA CZAS PRZETWARZANIA
  W celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży produktów lub usług oferowanych Na Platformie Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. podanie danych jest niezbędne w celu wykonania umowy Przez czas niezbędny do realizacji umowy
  W celu kontaktu w celu realizacji umowy art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest kontakt w celu realizacji Umowy; Przez czas realizacji tego celu, tj. do czasu zakończenia kontaktu lub realizacji umowy
  W celu archiwizacji dokumentów, statystyki oraz dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. Do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami
  dokonywaniem rozliczeń, w tym rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej podstawą takiego przetwarzania danych jest niezbędność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami rachunkowymi lub podatkowymi Do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń lub zobowiązań podatkowych, skarbowych czy księgowych, nie krócej niż 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż lub świadczenie usługi
  z marketingiem własnych usług i produktów Administratora podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług Do czasu realizacji celu, wycofania zgód dotyczących e-prywatności lub wniesienia skutecznego sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze
  Dane wskazywane w przypadku odstąpienia od Umowy lub reklamacji

  ·         Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania lub do korespondencji

  W celu przeprowadzenia reklamacji lub odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy o prawach konsumenta podstawą takiego przetwarzania danych jest niezbędność wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z właściwymi przepisami umożliwiającymi składanie reklamacji lub odstąpienie od umowy Do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń lub zobowiązań podatkowych, skarbowych czy księgowych, nie krócej niż 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż lub świadczenie usługi
  W celu archiwizacji dokumentów, statystyki oraz -dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy sprzedaży lub świadczenie usług Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami
  Dane wskazywane w procesie zakładania CUDownego konta

  ·         Imię i nazwisko, login, adres e-mail

  W celu zawarcia i realizacji  umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – usługa CUDowne konto na warunkach wskazanych w Regulaminie Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. podanie danych jest niezbędne w celu wykonania umowy Przez czas trwania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  W celu archiwizacji dokumentów, statystyki oraz -dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami Do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami
  Dane wskazywane w formularzach kontaktowych (współpraca i kontakt dla użytkowników)

  ·         imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefon

  Umożliwienie Ci przesłania zapytania za pomocą formularza kontaktowego i komunikacja Administratora z Tobą w związku z przesłaną za pośrednictwem formularza Kontaktowego wiadomością Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest   kontakt z Tobą;

   

  Do czasu realizacji celu, tj. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze
  W celu archiwizacji dokumentów, statystyki oraz dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest archiwizacja dokumentów, prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. Do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami
  Dane wskazywane w procesie rejestracji do CUDettera

  ·         Adres e-mail

  W celu zawarcia i realizacji  umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – usługa CUDLetter na warunkach wskazanych w Regulaminie CUDLettera Na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. podanie danych jest niezbędne w celu wykonania umowy Przez czas trwania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  z marketingiem własnych usług i produktów Administratora –interesów Administratora/td> podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług Do czasu realizacji celu, wycofania zgód dotyczących e-prywatności lub wniesienia skutecznego sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze
  W celu archiwizacji dokumentów, statystyki oraz dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. Do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami
  Dane wskazywane przy wyrażaniu zgód marketingowych

  ·         Imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu

  z marketingiem, remarketingem, w tym tworzenie grup odbiorców reklam własnych usług i produktów Administratora podstawą takiego przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – art. 6 ust. 1 lit f RODO; prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług Do czasu realizacji celu, wycofania zgód dotyczących e-prywatności lub wniesienia skutecznego sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze
  W celu archiwizacji dokumentów, statystyki oraz dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami związanymi z wykonywaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. Do czasu przedawnienia roszczeń zgodnie z właściwymi przepisami
  Dane dostępne w mediach społecznościowych

  ·         Imię i nazwisko, wizerunek, adres e-mail, nr telefonu lub inne dane umożliwiające identyfikację użytkownika publikowane w mediach społecznościowych

  W celu prowadzenia profili w mediach społecznościowych CUD369: Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn, TikTok Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest prowadzenie statystyk, dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami. Do czasu realizacji celu, lub wniesienia skutecznego sprzeciwu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze

   

  1. KATEGORIE ODBIORCÓW I PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO
   1. Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Administratora – są to podmioty, z których usług Administrator korzysta przy realizacji swoich obowiązków i w tym celu może im przekazywać Twoje dane osobowe, w szczególności:
    • dostawcy usług hostingowych,
    • dostawca domeny internetowej,
    • dostawca usług związany z obsługą poczty elektronicznej,
    • dostawcy usługi newsletter,
    • dostawcy usług marketingowych,
    • dostawcy usług księgowych, wirtualne biuro, asystenci lub inne osoby stanowiące wsparcie techniczne, np. kancelarie prawne.
   2. Twoje dane osobowe zawsze będą przetwarzane przy zastosowaniu odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
   3. Administrator, z uwagi na korzystanie z dostawców, którzy przechowują dane na amerykańskich serwerach (np. Google Inc.) może przekazywać Twoje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jeżeli dane są udostępniane odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, odbywa się to wyłącznie:
    – do podmiotów zlokalizowanych w państwach, które Komisja Europejska uznała za spełniające standardy bezpiecznego i zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, na podstawie tzw. decyzji o adekwatności (np. Wielka Brytania), lub
    – na podstawie kompleksowego i globalnego mechanizmu zgodności, który obejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne (w szczególności Standardowe Klauzule Umowne) w celu zapewnienia, że dane osobowe są chronione zgodnie z prawem ochrony danych.

   

  1. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI PROFILOWANIE
   1. Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym również w formie profilowania. Nie mniej jednak Administrator wykorzystuje technologie śledzące w ramach Platformy, przy czym wykorzystanie tych technologii nie wpływa na podejmowane przez Użytkownika decyzje, czy zawierane w ramach Platformy umowy. Wykorzystywane narzędzia nie wpływają i nie ograniczają wolności i praw Użytkowników.
   2. Administrator może wykorzystywać narzędzia umożliwiające zbieranie informacji o użytkownikach w celu wyświetlania Ci spersonalizowanych reklam, dostosowanych do Twoich zainteresowań lub preferencji.

 

 1. UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE.
  1. Przysługuje Ci prawo:
   • dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
   • do przenoszenia danych osobowych;
   • do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda (wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
   • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa
  2. Niezależnie od powyższych uprawnień informuję, że jeśli dojdziesz do wniosku, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. PLIKI COOKIES I TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE
  1. Platforma wykorzystuje pliki cookies oraz technologie śledzące podobnych kategorii (dalej jako Pliki cookies). Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym, np. na Twoim komputerze, smartfonie czy tablecie. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Gromadzone informacje dotyczą np. adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, czy dostawcy usług internetowych. Jednak nie służą one identyfikacji użytkownika czy ustalenia jego tożsamości
  2. Pliki cookies są wykorzystywane za Twoją zgodą. Twoja zgoda zostaje wyrażona poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Ciebie do przeglądania treści na Platformie.
  3. Głównym celem korzystania przez Platformę z plików cookies jest zarządzanie Platformą oraz poprawianie jakości przekazywanych przez niego treści. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego wyświetlania i działania Platformy. Administrator może przetwarzać dane zawarte w pikach cookies również w celu prowadzenia anonimowych statystyk i analiz przedstawiających sposób korzystania z serwisu, przeciętną długość trwania wizyty na Platformie i. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości klientów lub użytkowników Platformy.
  4. Platforma wykorzystuje następujące rodzaje Plików cookies: sesyjne (usuwane po zakończeniu przez Ciebie sesji, zamknięciu przeglądarki) oraz Pliki cookies trwałe (czyli takie, które nie są usuwane po zakończeniu sesji), własne Pliki cookies (ustawiane przez Platformę).
  5. Platforma wykorzystuje pliki cookies zewnętrznych dostawców:
   • Firmy Google LLC – narzędzie Google Analitycs, które pozwala na zbieranie informacji analitycznych i statystycznych dotyczących odwiedzi na stronie Platformy, czasu spędzanego na stronie, czy Twojej wyszukiwarki,
   • Firmy Meta Platforms LLC – narzędzie Facebook Pixel, które pozwala na zbieranie informacji analitycznych i statystycznych oraz podejmowanie działań marketingowych, remarketingowych.
  6. Na Platformie osadzone są wtyczki do mediów społecznościowych – Facebook, LinkedIn, Instagram oraz Youtube . Przejście na strony mediów społecznościowych z użyciem wtyczek społecznościowych oznacza przesłanie informacji z serwerów Platformy do dostawców mediów społecznościowych. Dla użytkownika może wiązać się to z uzyskaniem przez dostawców mediów społecznościowych informacji o użytkownikach i podejmowanych przez nich działaniach. Informuję Cię, że współadministratorem danych osobowych osób korzystających z wtyczek Facebook, Instagram jest Meta Platforms Ireland Limited, a współadministratorem danych osobowych osób korzystających z wtyczki LinkedIn jest spółka LinkedIn Ireland. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, Instagram, czy LinkedIn, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności:
   • Facebook: https://www.facebook.com/policy.php,
   • Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/,
   • LinkedIn: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy.
    Zasady ochrony prywatności zapewniane w pozostałych serwisach, do których prowadzą wtyczki lub linki osadzone na Platformie można znaleźć:
   • Youtube:: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.,
   • Buycoffeeto: https://buycoffee.to/privacy-policy,
   • Vimeo: https://vimeo.com/privacyy,
   • Spotify: https://www.spotify.com/pl/legal/privacy-policy/,
   • Google Podcast, https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
   • Apple Podcast: https://www.apple.com/pl/legal/privacy/data/pl/apple-podcasts/.
  7. Plikami cookies możesz zarządzać za pomocą przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Możesz w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie przez Platformę plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki. Możesz w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Cię przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzystasz. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że nie będziesz miał dostępu do niektórych treści na Platformie, mogą zostać zablokowane niektóre jego funkcjonalności, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie witryny Platformy.
  8. Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona Sklepu internetowego. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez Sprzedawcę w celu identyfikacji użytkowników.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Administrator może wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności, w szczególności w przypadku zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych, potrzeby aktualizacji dokumentu.
  2. Polityka prywatności w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 6 marca 2024r.
  3. Poprzednie wersje Polityki prywatności Administrator udostępnia poniżej.