Regulamin promocji „Dzień kobiet – 2 kursy w cenie 1

8-10 marca 2024
 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest Agata Gajdą-Stępniak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Agata Gajda-Stępniak, NIP 9491712096, REGON 386125053, ul. Żary nr 72A, 32-031 Mogilany, adres e-mail: agata.gajda.stepniak@gmail.com: (dalej jako: „CUD”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji promocyjnej „Dzień kobiet 2 kursy w cenie 1”, warunki udziału w promocji, jak również zasady postępowania reklamacyjnego.
 3. Promocja organizowana jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem serwisu internetowego www.cud369.com (dalej jako: „Sklep internetowy”).
 4. Akcja promocyjna skierowana jest do wszystkich klientów Sklepu internetowego (dalej jako: „Uczestnik”), którzy dokonają zakupu Kursu promocyjnego w okresie trwania promocji „Dzień kobiet – 2  kursy w cenie 1” zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego. Klient może dokonać maksymalnie jednego zakupu Kursu promocyjnego.
 5. Produkty objęte akcją promocyjną to:
  1. Stres pod kontrolą – metoda koherencji serca
  2. Zdrowy kręgosłup bez bólu
  3. Niedoceniona moc oddechu
  4. Życie na lekkich nogach
  5. Z lękiem pod rękę, czyli bój się i rób
  6. Zdrowe kolana bez bólu
  7. Rozpocznij podróż z Animal Flow – zwinna jak kot, silna jak lew
  8. Zdrowe biodra – recepta na długowieczność
  9. Dłonie bez tajemnic
  10. Zapomnij o bólu w stawie barkowym
  11. Nieodkryte tajemnice stóp
 6. Promocja obowiązuje w Sklepie internetowym w dniach od 8 marca 2024 roku do 10 marca 2024 roku włącznie.
 7. Akcja promocyjna polega na tym, że każdy Uczestnik, który dokona zakupu Kursu promocyjnego otrzymuje drugi taki sam Kurs promocyjny gratis. Klient może wskazać inną osobę, której Organizator udostępni gratisowy Kurs promocyjny w ramach Sklepu internetowego nieodpłatnie. W tym celu Klient powinien wskazać adres e-mail osoby, której chce podarować identyczny Kurs promocyjny w formularzu zamówienia – zakładka „Informacje dodatkowe”. Osoba wskazana przez Klienta otrzyma zaproszenie i informację w jaki sposób może skorzystać z Kursu promocyjnego.
 8. Brak wpisania adresu e-mail osoby, której Uczestnik chce podarować dostęp do gratisowego Kursu promocyjnego w formularzu zamówienia – zakładka „Informacje dodatkowe”. oznacza, iż kupujący zrezygnował z prawa do skorzystania z promocji w stosunku do danej transakcji, tym samym z momentem zapłaty traci prawo do skorzystania z promocji „Dzień kobiet – 2 w cenie 1”.
 9. Promocja nie łączy się innymi promocjami, rabatami, kuponami czy zniżkami.
 10. Przystąpienie do promocji opisanej w niniejszym Regulaminie, jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją warunków.
 11. Wszelkie informacje zawarte w materiałach reklamowych, handlowych nie stanowią przyrzeczenia publicznego czy oferty zawarcia umowy – zasady organizacji i przeprowadzenia promocji „Dzień kobiet – 2 kursy w cenie 1” określa niniejszy Regulamin.
 12. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 13. Pytania i reklamacje dotyczące promocji można składać elektronicznie na adres: reklamacja@cud369.com w terminie do 3 dni od dnia, w którym dokonano zakupu lub podjęto próbę dokonania zakupu w ramach opisanej w Regulaminie promocji. Organizator udziela odpowiedzi na pytania w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Zgłoszone reklamacje również zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Odpowiedź na reklamację lub pytania udzielana jest na adres poczty e-mail Uczestnika, z którego zostało dokonane zgłoszenie.
 14. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Uczestnika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 marca 2024 roku.